Kunskapsnationen Sverige

Regeringen har påbörjat arbetet med en proposition om forskning, innovation och högre utbildning 2017-2027. Svenska Teknik&Designföretagen har lämnat ett inspel till regeringen om hur vi ser på samhällsutvecklingen och de utmaningar vi har framför oss. Vårt land behöver ställa om forskningen för att på ett bättre sätt klara den globala konkurrensen.

CoverKunskapsnationenSverigeSverige har länge varit en framgångsrik nation vad gäller tekniska uppfinningar och produktrelaterad forskning och utveckling. En hårdnande internationell konkurrens ställer allt högre krav på näringslivets produktivitet och värdeskapande. Men trycket ökar också på akademin och det svenska forsknings- och innovationssystemet att kunna leverera relevant kompetens och struktur för att tillgodose företagens behov.

Även om Sverige toppar innovationsindex inom flera områden så tappar vi i förmåga att dra nytta av innovationer och kunskap. I den dramatiska omställning som skett i näringslivet, så har inte utbildnings-, forsknings- och innovationssystemet hängt med.

Om Sverige ska kunna dra nytta av strukturomvandlingen och behålla en tätposition inom utbildning, forskning och innovation krävs strukturella och framtidsinriktade åtgärder anpassade till ett tjänstedrivet kunskapssamhälle.

Detta är något Svenska Teknik&Designföretagen lyft fram i det inspel vi skickat till regeringen kring den framtida politikutvecklingen inom området forskning, innovation och högre utbildning. Vi har identifierat tre utmaningar som behöver få fokus i det fortsatta arbetet:

SME-utmaningen

En dramatisk ökning av små och medelstora företag i näringslivet

Tjänsteutmaningen

Tjänsten har blivit bäraren av värdeskapande

Nyttoutmaningen

Innovationssystemet skapar inte förväntad nytta

Läs mer om våra konkreta förslag och tankar i vårt inspel ”Kunskapsnationen Sverige" (pdf)  – om att bryta det traditionella, bygga kunskap och skapa drivkrafter för att stärka svensk konkurrenskraft.