Att skapa förutsättningar för kortare betaltider i näringslivet

Arbetet med frågan om att korta betaltider har pågått länge och löftet från storföretagen om att leva upp till en frivillig betalkod lever fortfarande kvar. Arbetet kan tyckas gå långsamt, speciellt när alternativet till en frivillig lösning är en striktare lagstiftning.

Näringsdepartementet stödjer arbetet och har visat att de är måna om att förändringen sker. Allt annat skulle sätta närings- och innovationsminister Mikael Damberg i en mycket svår situation. Vi ser också att fler och fler företag efterfrågar att få ansluta sig, en positiv och välkomnande utveckling. Men en frivillig lösning bygger på företagens initiativkraft och förmåga att komma tillrätta med problemen. Och att därmed betaltider kortas. Detta ställer krav på storföretagen att bli klara med formalia. Så nu är det upp till bevis.

”Kortare betaltider leder till ökad konkurrenskraft vilket i sin tur ger minskad kapitalbindning, högre produktivitet och ökad sysselsättning.”

”Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet” är ett nytt initiativ av Svenska Teknik&Designföretagen och ett antal andra organisationer. Syftet med föreningen är att verka för bättre information och kunskap kring vikten av effektiva transaktioner mellan företag. Kortare betaltider leder till ökad konkurrenskraft vilket i sin tur ger minskad kapitalbindning, högre produktivitet och ökad sysselsättning. Föreningen kan utöver detta förvalta betalkoder och andra initiativ som ska främja detta syfte.

 ”Ska vi även på sikt kunna undvika behovet av en striktare lagstiftning så är uppföljning av effekten av frivilliga åtgärder helt avgörande.”

Näringsdepartementet arbetar parallellt med en modell för hur betaltider i näringslivet bättre kan följas upp. Vi har dialog med departementet i detta arbete och hoppas att få ta del av det färdiga förslaget under våren. Ska vi även på sikt kunna undvika behovet av en striktare lagstiftning så är uppföljning av effekten av frivilliga åtgärder helt avgörande. Även ur ett EU-perspektiv vill kommissionen få feedback på om direktivet för snabbare betalningar haft någon effekt eller om kommissionen behöver agera.

Alla effektiva marknader har säkra och effektiva betalflöden. Låt oss nu hoppas att vi får se en stor uppslutning kring dessa frågor från hela näringslivet och politiken för att tillsammans främja ökad konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättning.

PS. Inom någon vecka kommer vi ha möten med storföretagen och med Näringsdepartementet. Vi förväntar oss då en tydlig plan där resurser avsatts samt en tidplan för när åtgärder ska vara genomförda.

De organisationer som står bakom bildandet av föreningen är – Almega, Svenska Teknik&Designföretagen, Företagarna, Fordonskomponentgruppen FKG och Svensk Industriförening SINF.