Ökade satsningar på järnväg är välkommet men långt ifrån tillräckligt

Idag står vägtrafik för hela 93,6 % av transportsektorns växthusgasutsläpp medan bantransporter står för endast 0,26 %. Även om regeringen tydligt lyfter fram järnvägssatsningar på historiskt hög nivå så är det långt ifrån tillräckligt. Ett attraktivt transportsystem bygger på tillförlitlighet och förutsägbarhet. Och att just de resurseffektiva delarna i transportsystemet kan nyttjas optimalt. Idag väljs järnvägstransporter aktivt bort pga just dessa faktorer. När de stora transportköparna väljer bort järnväg skjuts stora delar av transportkostnader över på samhället och de kostnader klimatbelastningen innebär. Idag står inrikes transporter för 32 % av Sveriges växthusgasutsläpp.

Den Nationella transportplanen 2018 – 2029 pekar på att inrikes godstransportarbetet förväntas öka med 74 % från 2012 till 2040 och därför behövs ännu kraftigare investeringar i spårtrafik och en omfördelning av medel till klimatsmart infrastruktur. Ska järnväg på allvar kunna konkurrera med och komplettera vägtransportarbete på lokal nivå behövs en plan med helhetssyn. En plan som både tar hänsyn till samhällets och näringslivets behov samtidigt som övergripande klimatmål får styra vilka investeringar som prioriteras.

Satsningen på spårinfrastruktur för höghastighetståg som alternativ till inrikesflyg kännas långsiktigt helt rätt, men ur ett helhets- och klimatperspektiv så har satsningar som avlastar vägnät till förmån för järnväg en högre prioritet. Inrikes flyg står idag för 3,28 % av växthusgasutsläppen.

Sverige har fortsatt en stor infrastrukturskuld att hämta igen. Det blir därmed allt viktigare att de investerings- och underhållsplaner som läggs fram ligger i linje med ett långsiktigt hållbart transportsystem. Politikens uppgift är här att komma till rätta med obalansen mellan väg- och spårtransportarbetet. Politiken måste därmed förbättra förutsättningarna för effektiva järnvägstransporter och motverka de negativa effekterna av ett ökat vägtransportarbete. Även om regeringen pekar på ökade satsningar på spårinfrastruktur så är satsningarna långt ifrån tillräckliga.

Infrastruktursatsningar är ett politikområde som kräver långsiktighet och bred politisk förankring. Här finns fortsatt mer att önska.