Young Professionals

Young Professionals är en arbetsgrupp för yngre medarbetare på Innovations­företagens medlems­företag som arbetar med att synliggöra branschen bland studenter. Medverkan inbegriper även kompetens­utveckling inom ledarskap, organisation och kommunikation samt möjligheten att bredda nätverket och lära sig mer om branschen.

Kort om Young Professionals

 • Syfte: Gruppens huvudsyfte är att verka för att synliggöra branschen bland unga, huvudsakligen studenter. Detta görs genom att medverka på arbetsmarknadsdagar och anordna informationsträffar och studiebesök mellan gruppen, företagsrepresentanter och studenter.
 • Kompetens­utveckling: Utöver bredare nätverk och större branschkunskap ingår ett kompetens­utvecklingsprogram i 2-3 moment, till exempel presentationsteknik, självledarskap och gruppdynamik.
 • Young Professionals: Är formellt ett utskott till Innovations­företagens styrelse och rapporterar till den. Gruppen består av 10-20 unga medarbetare från medlems­företagen.
 • Deltagarprofil: Under cirka 35 år och medarbetare i ett av Innovations­företagens medlems­företag.
 • Tidsåtgång: Gruppen träffas 1-2 ggr/mån. Uppskattad tidsåtgång är omkring 6 h/mån.
 • Medlemskap: Normalt är man med i 2 år. På så sätt förnyas en del av gruppen varje år.
 • Var?: Gruppen träffas i Stockholm. Deltagare från andra orter är välkomna, men eventuella resor bekostas då av företaget.

Vad förväntas av deltagarna?

Deltagande i Young Professionals är ett erbjudande men också ett åtagande. För att kompetens­utveckling och projektarbete ska bli givande är det viktigt att deltagarna känner engagemang och tar ansvar för att delta och bidra. Åtagandet innebär:

 • Att vara närvarande på möten.
 • Att utföra eventuella individuella uppgifter.
 • Att medverka och koordinera medverkan på studentaktiviteter.

Vad förväntas av företaget?

Den beräknade tidsåtgången för en deltagare är omkring 6 timmar/månad, med ett tak på 72 timmar/år. Det är viktigt att deltagaren känner att den har företagets och chefens stöd i att investera den tiden. För företaget gäller därför att:

 • Berörda chefer ska vara införstådda med vad deltagande innebär.
 • Deltagare ska informeras om att berörda chefer godkänt medverkan.
 • Deltagare ska ges instruktioner hur arbetet ska tidföras.
 • Kostnadsbidrag om 7000 kr per deltagare och år, för kompetens­utvecklingsmomentet.

Intresseanmälan

För mer information och intresseanmälan, kontakta David Cramér: david.cramer@innovationsforetagen.se, tel +46 8 762 67 02

Young Professionals Göteborg

I Göteborg har vi ett regionalt Young Professionals, som bl.a. organiserar seminarier och studiebesök med regionalt intressanta teman som kan vara till nytta för yngre konsulter i medlems­företagen. Genom detta har vi utvecklat ett regionalt nätverk med konsulter och arkitekter tvärs över yrkesrollerna. Rådet utväxlar goda idéer och får nya insikter om konsult­branschen i sin helhet. Ibland föreläser deltagarna om konsultrollen i skolor för att inspirera eleverna att kanske välja konsultyrket en dag. Kontakta David Cramér om du vill kontakta rådet och engagera dig i något av detta.