Young Professionals

Young Professionals är en arbetsgrupp för yngre medarbetare på Innovations­företagens medlems­företag som arbetar med att synliggöra branschen bland studenter. Medverkan inbegriper även kompetens­utveckling inom ledarskap, organisation och kommunikation samt möjligheten att bredda nätverket och lära sig mer om branschen.

Unga ingenjörer och arkitekter sökes till Innovations­företagens Young Professionals  2020-2021

Kort om Young Professionals

 • Young Professionals: Är formellt ett utskott till Innovations­företagens styrelse och rapporterar till den. Gruppen består av 10-20 unga medarbetare från medlems­företagen.
 • Deltagarprofil: Under cirka 35 år och medarbetare i ett av Innovations­företagens medlems­företag.
 • Kompetens­utveckling: Utöver bredare nätverk och större branschkunskap ingår ett kompetens­utvecklingsprogram i 2-3 moment; t ex presentationsteknik, självledarskap och gruppdynamik.
 • Projektarbete: Gruppens huvudsyfte är att verka för att synliggöra branschen bland unga (huvudsakligen studenter). Detta görs genom att anordna informationsträffar och studiebesök mellan gruppen, företagsrepresentanter och studenter.
 • Tidsåtgång: Gruppen träffas 1-2 ggr/mån. Uppskattad tidsåtgång är omkring 6 h/mån.
 • Medlemskap: Normalt är man med i 2 år. På så sätt förnyas en del av gruppen varje år.
 • Var?: Gruppen träffas i Stockholm. Deltagare från andra orter är välkomna, men eventuella resor bekostas då av företaget.

Vad förväntas av deltagarna?

Deltagande i Young Professionals är ett erbjudande men också ett åtagande. För att kompetens­utveckling och projektarbete ska bli givande är det viktigt att deltagarna känner engagemang och tar ansvar för att delta och bidra. Åtagandet innebär:

 • Att vara närvarande på möten.
 • Att utföra eventuella individuella uppgifter.
 • Att medverka och koordinera medverkan på studentaktiviteter.

Vad förväntas av företaget?

Den beräknade tidsåtgången för en deltagare är omkring 6 timmar/månad, med ett tak på 72 timmar/år. Det är viktigt att deltagaren känner att den har företagets och chefens stöd i att investera den tiden. För företaget gäller därför att:

 • Berörda chefer ska vara införstådda med vad deltagande innebär.
 • Deltagare ska informeras om att berörda chefer godkänt medverkan.
 • Deltagare ska ges instruktioner hur arbetet ska tidföras.
 • Kostnadsbidrag om 7000 kr per deltagare och år, för kompetens­utvecklingsmomentet.

Upplägg 2020 – Kick-off i februari

Verksamhetsåret inleds med en kickoff i februari 2020, där deltagarna får en introduktion till det kommande arbetet, samt får möjlighet att lära känna varandra för att skapa en god gruppdynamik. Därefter varvas arbete med studentkommunikation, nätverkande och kompetens­utveckling. Hela gruppen möts minst en gång per månad. Däremellan kan en del arbete och möten ske i respektive arbetsgrupp.

Intresseanmälan

För mer information och intresseanmälan, kontakta David Cramér: david.cramer@innovationsforetagen.se, tel +46 8 762 67 02

Professionals Göteborg

I Göteborg har vi ett regionalt Young Professionals, som bl.a. organiserar seminarier och studiebesök med regionalt intressanta teman som kan vara till nytta för yngre konsulter i medlems­företagen. Genom detta har vi utvecklat ett regionalt nätverk med konsulter och arkitekter tvärs över yrkesrollerna. Rådet utväxlar goda idéer och får nya insikter om konsult­branschen i sin helhet. Ibland föreläser deltagarna om konsultrollen i skolor för att inspirera eleverna att kanske välja konsultyrket en dag. Kontakta David Cramér om du vill kontakta rådet och engagera dig i något av detta.