Hoppa till innehåll

Arkitekt- och ingenjörs­företag bidrar till återuppbyggnaden av Ukraina

Det ryska invasionskriget i Ukraina har förstört över 250 000 byggnader och skadat stora delar av landets infrastruktur. Kostnaderna för återuppbyggnaden är stora, och uppskattas till hundratals miljarder dollar. Sex miljoner internflyktingar behöver bostäder, värme, vatten och elförsörjning. Trots den fortsatta ryska ockupationen, pågår ett intensivt arbete med att röja och bygga upp, även i hårt drabbade områden som till exempel Charkiv. Svenska arkitekt- och ingenjörsföretag jobbar aktivt med återuppbyggnaden.

Återuppbyggnaden av Ukraina kräver rätt insatser vid rätt tidpunkt, trots instabila och oförutsägbara omständigheter. Svenska arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar på plats med att trygga ukrainska samhällsfunktioner såsom energiförsörjning, vattentillgång och sjukvårdsinfrastruktur. Innovationsföretagen har pratat med Henrik Tegnér, strategi- och hållbarhetschef på AFRY, Carl-Gustav Bodlund, senior projektledare på Sweco, och Stefan Falk, director of project accelerator på Swedfund för att skapa en bild av arkitekt- och ingenjörsföretagens roll i Ukrainas återuppbyggnad och om de lärdomar som går att ta med sig till en svensk kontext.

Lokalt samarbete avgörande för återuppbyggnaden
Återuppbyggnaden av Ukraina kräver insatser på flera fronter, särskilt inom den kommunala infrastrukturen. Det är avgörande att återställa grundläggande tjänster som el, vatten och värme för att underlätta lokalbefolkningens vardag. Henrik Tegnér på AFRY framhåller att lokala företag, myndigheter och organisationer spelar en central roll för att säkerställa att återuppbyggnadsarbetet sker effektivt.

Ekonomiskt stöd, i kombination med teknisk expertis och resursfördelning, är avgörande för att återuppbyggnadsarbetet ska lyckas.

Henrik Tegnér, strategi- och hållbarhetschef på AFRY
Foto: AFRY

– Det är tydligt att landet behöver hjälp med att återuppbygga grundläggande funktioner och infrastruktur som håller samhället i gång. Efter många diskussioner och samarbeten med Ukrainas lokala myndigheter, regionala kommuner, relevanta ministerier och den privata sektorn har det blivit tydligt att ekonomiskt stöd, i kombination med teknisk expertis och resursfördelning, är avgörande för att återuppbyggnadsarbetet ska lyckas, säger Henrik Tegnér.

Riktade medel till Ukrainas återuppbyggnad
Den statligt ägda utvecklingsfinansiären Swedfund fick 2023 (50 mkr) och 2024 (90 mkr) särskilda medel för insatser till återuppbyggnaden av Ukraina. Insatserna gäller primärt projekt inom vatten, avlopp, energieffektivisering och digitalisering. I flera av de projekt Swedfund finansierat finns intresse från svenska företag. Bland annat ett projekt som Sweco arbetar med inom den urbana vattensektorn i Ukraina.

Projektacceleratorns roll är att bidra till projektutveckling och hållbar upphandling så att finansiering av projekten kan möjliggöras.

Stefan Falk, director of project accelerator på Swedfund
Foto: Swedfund, Olof Holdar

– Projektacceleratorns roll är att bidra till projektutveckling och hållbar upphandling så att finansiering av projekten kan möjliggöras. Svenska företag har lösningar som kan bidra till Ukrainas återuppbyggnad. Genom projekten får projektägarna i Ukraina tillgång till världsledande lösningar och expertis för att möta både de akuta och långsiktiga behoven, säger Stefan Falk på Swedfund.

Utmaningar i återuppbyggnadsprocessen
Återuppbyggnaden av Ukraina står inför flera utmaningar. En av de största är att allokera resurser och samordna insatser. Med en lång lista av akuta behov är det en utmaning att prioritera rätt områden. Dessutom är många av de drabbade områdena fortfarande konfliktzoner, vilket gör det svårt att genomföra nödvändiga reparationer och konstruktioner. Carl-Gustav BodlundSweco påpekar däremot att många samhällsfunktioner, trots ökade prisnivåer och personalbrist, fungerar som vanligt.

– I de städer vi jobbar nu, som är under ukrainsk kontroll, fungerar samhällsfunktioner som tillståndsmyndigheter, banker och teknisk kontroll ganska normalt. Våra underkonsulter och partners jobbar på och vi har täta kontakter via Teams. Prisnivån har däremot ökat kraftigt på allt material och all utrustning. Inom vissa sektorer är det även problem med brist på personal på grund av att många deltar i Ukrainas försvarsarbete, säger Carl-Gustav Bodlund.

Henrik Tegnér tillägger att balansen är svår mellan att bygga upp kritisk infrastruktur samtidigt som konfliktdrabbade områden också är i akut behov av åtgärder. Det finns även en rad regulatoriska och institutionella utmaningar som gör återuppbyggnaden särskilt krävande.

– Den omedelbara utmaningen ligger i resursallokering och prioritering av återuppbyggnadsinsatser, eftersom att-göra-listan helt enkelt är för lång i Ukraina. En annan utmaning är säkerhets- och trygghetsfrågor, både för personal och för samhällsutrustning och tillgångar. Det är bitvis en volatil affärsmiljö med stora finansiella risker, säger Henrik Tegnér.

Hållbarhet och innovation avgörande för framtidens Ukraina
Både AFRY och Sweco lägger stor vikt vid att integrera hållbarhet och innovation i sina återuppbyggnadsstrategier för Ukraina. Det innebär att de inte bara bidrar till att återställa förstörd infrastruktur, utan också förbättrar den genom att implementera moderna och hållbara lösningar. Samtidigt är avvägningen mellan att bygga snabbt och bygga innovativt hållbart en ständig svårighet.

– Ska vi prioritera att ”build back better” och inkludera hållbarhet, grön teknik och innovation i återuppbyggnadsstrategin, eller snabb och akut återuppbyggnad? Det är en ständig utmaning, speciellt i och med att resurser är begränsade i Ukraina, säger Henrik Tegnér.

Bodlund påpekar att Sweco också lägger stor vikt vid att modernisera och effektivisera Ukrainas energiinfrastruktur. Exempel på projekt där Sweco varit involverade är konstruktionen av energieffektiva bostäder för internflyktingar i städerna Kovel, Lviv, Dubno, Tjernivtsi och Zjytomyr. Sweco arbetar även med återuppbyggnaden av energi- och vattenförsörjningsanläggningar i Krementjuk, Rivne, Kobleve och Dobroslav.

Eftersom energiproduktionsanläggningar är mål för ryska attacker är det av stor vikt att på alla sätt reducera elförbrukningen och modernisera och effektivisera de anläggningar som fungerar.

Carl-Gustav Bodlund, senior projektledare på Sweco
Foto: Sweco

– Eftersom energiproduktionsanläggningar är mål för ryska attacker är det av stor vikt att på alla sätt reducera elförbrukningen och modernisera och effektivisera de anläggningar som fungerar. Detta är åtgärder som gör direkt nytta nu och samtidigt bygger man för en mer hållbar framtid, säger Carl-Gustav Bodlund.

Från Swedfunds håll förutspår man att de omedelbara, akuta behoven på sikt kommer att övergå till mer strategiska och hållbara projekt som även kan vara kompatibla med kraven för ett EU-inträde.

– Det finns många områden där vi ser stor potential för svenska arkitekt- och ingenjörsföretag att bidra till återuppbyggnaden med hållbara tekniska lösningar och infrastrukturexpertis, säger Stefan Falk.

Bidrag till svensk motståndskraft
Lärdomarna från återuppbyggnadsarbetet i Ukraina är många. Genom att ta med sig erfarenheter och tekniker kan svenska företag stärka Sveriges egen motståndskraft och beredskap för framtida kriser. Henrik Tegnér betonar att säker datahantering och energiproduktion är kunskap AFRY tar med sig.

– Det finns många konkreta lärdomar man kan dra, till exempel hur information kan hanteras och skyddas samtidigt som den görs tillgänglig för relevanta parter. I energisystemet finns också viktiga lärdomar, exempelvis att sammankoppla nätet på ett annat sätt samt att distribuerade energiproduktion som till exempel vindkraft är svårare att slå ut än storskalig centraliserad produktion, säger Henrik Tegnér.

Carl-Gustav Bodlund resonerar i samma anda och nämner att den erfarenhet Sweco får i Ukraina är unik och värdefullt för svenska uppdrag och svensk resiliens.

– Vi har bland annat lärt oss att trots rådande krissituation är det avgörande att försöka arbeta på som vanligt i möjligaste mån. Vi ser det tydliga behovet av väl fungerande skyddsrum liksom tillgången till diversifierad infrastruktur för el, fjärrvärme, bredband, vatten, avlopp, matdistribution och sjukvård, säger Carl-Gustav Bodlund.

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM 22 augusti

Hur skapar vi ett motståndskraftigt samhälle? – lärdomar från återuppbyggnaden av Ukraina

Carl-Gustav Bodlund, Andreas Carlson, Karin Palmblad