Innovation För Klimatet

– Ett gemensamt initiativ för att realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige

Utifrån de 22 färdplanerna för att uppnå fossilneutralitet 2045 och Sveriges övergripande klimatmål har Innovationsföretagen tagit initiativet till en satsning som på allvar utmanar det hittills gängse samhällsbyggandet. Det offentliga måste ta ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar, samtidigt som vår bransch måste lägga grunden för ett marknadsdrivet och värdeskapande klimatarbete. Innovation För Klimatet ställer krav både på oss själva och det offentliga.

Sveriges klimatmål är kopplade till EU:s klimatmål som i sin tur kopplar an till Parisavtalet. Enligt ett flertal utredningar är Sverige långt ifrån att uppnå sina klimatmål. Det behöver göras betydligt mer för att vi ska kunna ställa om vårt samhälle innan det är försent. I många fall finns redan svaret på de utmaningar vi står inför – det är genomförandet som ofta saknas.

Innovation För Klimatet syftar till att lyfta den gedigna kompetens som innovationsföretagens medlemmar besitter och se till att den fullt ut kommer samhället till nytta. Det offentliga handlar oftast upp på lägsta pris och inte på de långsiktigt mest hållbara och innovativa lösningar. Innovation För Klimatet ska driva på utvecklingen i en för oss alla betydligt mer gynnsam riktning.

Sverige kommer ha en betydligt bättre chans att nå klimatmålen om vår bransch ständigt strävar åt att påverka våra beställare så att varje uppdrag är utformade minst i linje med färdplanerna. Med tanke på hur många konsulter vi är inom innovationssektorn, den kunskapsintensiva tjänstesektorn med arkitekt-, teknikkonsult-,industrikonsult- och techkonsultföretag, är detta en enorm kraft.

Söndagen den 10 oktober publicerades en debattartikel av ett femtontal medlemmar i Innovationsföretagen i Göteborgs-Posten. Men detta var bara startskottet. Listan på deltagande företag utökas nu snabbt, där alla medlemmar i förbundet som så önskar kan delta i arbetet.

De företag som vill vara med i Innovation För Klimatet skriver under på följande tre punkter:

  • Vi gör färdplanernas åtaganden till våra egna.

För att uppnå de svenska klimatmålen är det helt avgörande att färdplanerna förverkligas och att planerna omsätts i praktisk handling.

  • Vi ser till att de projekt som vi deltar i följer färdplanernas ambitioner.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att klimatfrågan adresseras, hanteras och linjeras med färdplanerna i de projekt som vi är delaktiga i.

  • Vi är öppna med hur väl vi lyckas med vårt klimatarbete.

Genom att vara transparenta med våra klimatambitioner och resultat, tror vi att de reella värden och incitament som krävs kan skapas för att nå målen i klimatarbetet.

Utöver detta kräver vi följande av Sveriges politiska ledning:

  1. Alla investeringar som görs med offentliga medel måste tydligt kravställas utifrån samma klimatambitioner som i färdplanerna.
  2. Regeringen måste, i myndigheternas regleringsbrev, skriva in krav på att de ska agera utifrån Sveriges klimatmål och relevanta färdplaner.
  3. All offentlig upphandling måste följas upp och utvärderas utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål och dessa färdplaner.

Våra offentliga skattemedel ska helt enkelt inte användas till investeringar som inte ligger i linje med färdplanerna och inte styr mot klimatmålen.

 

Kontaktpersoner för initiativet är:

 

 

Vill ditt företag vara en del av Innovation För Klimatet?

ANMÄLAN INNOVATION FÖR KLIMATET

Nu finns möjlighet att skriva in sig som aktiv deltagare. Ni kommer få information om kommande aktiviteter, upprop och liknande händelser.