Hoppa till innehåll
Headway Unsplash

Råd, nätverk och arbetsgrupper

Arkitekt- och ingenjörs­företagen står inför ett antal stora utmaningar de kommande åren. För att ytterligare stärka vår röst i angelägna frågor har vi inrättat råd, nätverk och arbetsgrupper. Syftet är att samla kraften från hela arkitekt- och ingenjörs­branschen i gemensamma utmaningar.

Alla medlems­företag är välkomna att engagera sig i Innovationsföretagens råd, nätverk och arbetsgrupper. Vi behöver stärka vår röst på många fronter om vi ska kunna stärka vår ställning som bransch.

Varje råd ska ha en ordförande, vald av styrelsen, en verksamhetsplan som är utformad i samråd med styrelsen samt ha en kontaktperson från styrelsen. Styrelsen har även prioriterat ett antal projekt som Innovations­företagen driver. Dit hör både ett fortsatt fokus på kompetensförsörjning, forskning och innovation, på att belysa utmaningarna med konsultmäklare och branschens profilering på hållbarhet. Dessa projekt drivs inom ramen för råden och arbetsgrupperna.

Är du intresserad av att delta i något av Innovationsföretagens råd, nätverk eller arbetsgrupp?

Mejla kontaktpersonen för det forum som du är intresserad av att delta i så får du veta mer. Du hittar kontaktuppgifterna för varje forum i texten nedan.

Råd

HR-rådet

Gruppen har tillsatts med syfte att utbyta erfarenheter kring allmänna och specifika HR-frågor inom branschen, utveckling av kollektiv­avtalet och användas som referensgrupp i avtalsförhandlingarna.

Kontakt: Kajsa Eldin, kajsa.eldin@almega.se

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet fokuserar på frågor om hur vår sektor kan effektivisera hållbarhetsarbetet och bidra till ett utökat värdeskapande i samhället. Gruppen publicerade under 2018 rapporten Samhällsbyggnad & Klimatet, som belyser klimatfrågan och hur vi konkret måste styra om för att skapa förutsättningar för en hållbar samhälls­utveckling och ett klimatsmart Sverige.

Kontakt: Anders Persson, anders.persson@innovationsforetagen.se

Industrikonsultrådet

För våra industriteknik­företag är forsknings- och innovationsfrågorna extra viktiga, inte minst när en ny proposition i dessa frågor är på väg från regeringen. Rådet jobbar även med villkoren för konsult­företagen på den privata marknaden. Industrikonsultrådet är ett råd som drivs i samverkan mellan Innovations­företagen och TechSverige.

Kontakt: Anders Persson, anders.persson@innovationsforetagen.se

Techrådet

Rådet hade sitt första möte i januari 2024. Fokus kommer att ligga på AI och på agendan står bland annat immaterialrätt i teknikutvecklingens spår och den nya AI-aktens betydelse för innovationssektorn. Läs mer om rådet här.

Kontakt: Joakim Bourelius, joakim.bourelius@innovationsforetagen.se

Nätverk

Arkitektföretagens nätverk

Nätverket samlar drygt femtio arkitektföretag för regelbundna möten och nätverksträffar. Arbetet fokuserar på aktuella branschfrågor men även på näringspolitik, arbetsgivarfrågor med mera. Ett nordiskt möte för arkitektföretag arrangeras varje år där representanter från Arkitektföretagens nätverk och/eller styrelse medverkar.

Kontakt: Jannice Johansson Steijner, jannice.steijner@innovationsforetagen.se

Juristnätverket

Juristnätverket är ett nätverk för medlems­företagens jurister. Nätverket fokuserar på branschspecifikt informationsutbyte och uppdateringar om utvecklingen av relevanta standardavtal, lagar och domstolspraxis men kan vid behov även fungera som arbetsgrupp i syfte att driva branschfrågor framåt.

Kontakt: Carl Fläring,
carl.flaring@innovationsforetagen.se

Kommunikationsnätverket

Gruppen fokuserar på nätverkande och branschspecifikt informationsutbyte samt information om Svenskt Näringslivs, Almegas och Innovations­företagens arbete. Det är även ett forum för att lyfta företagsexempel och ge input till Innovations­företagens kommunikationsaktiviteter.

Kontakt: Linnea Kvist, linnea.kvist@innovationsforetagen.se

Teknikkonsultnätverket

Medlemmar som arbetar med konsultuppdrag mot både privata och offentliga beställare inom bygg- och anläggningssidan är välkomna att ansluta till rådet. Frågor om Boverkets byggregler, offentliga upphandlingar och digitaliseringens påverkan på de tidiga skedena hör till frågor som berörs.

Kontakt: Richard Österberg, richard.osterberg@innovationsforetagen.se

Young Professionals Väst

Young Professionals Väst är en social plattform för nätverkande mellan yngre konsulter inom branschen och medlems­företagen. Young Professionals Väst organiserar mingel, föreläsningar och studiebesök med regionalt intressanta teman med utgångspunkt i Göteborgsområdet.

För mer information kring kommande aktiviteter, följ oss på Linkedin.

Kontakt: Julia Berggren, julia.berggren@vbk.se

Arbetsgrupper

Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen fokuserar på konsultaffären med syfte att föra en konstruktiv och utvecklande dialog med de stora anläggningskunderna, framförallt Trafikverket, men även andra som Stockholms stad, Göteborgs Stad, SL och SKR. Här förankras även det arbete som Innovationsföretagen bedriver med Trafikverket och Byggföretagen i tvåpartssamverkan.

Kontakt: Richard Österberg, richard.osterberg@innovationsforetagen.se

Offentlig upphandling

Arbetsgruppen samlar de medlemmar som vill arbeta aktivt för att driva utveckling och förbättring inom offentlig upphandling. Syftet är att med gemensamma insatser och prioriteringar få en starkare röst och genomslagskraft i aktuella frågor för vår sektor.

Kontakt: Carl Fläring, carl.flaring@innovationsforetagen.se

Arbetsgruppen för arkitektföretag

Arbetsgruppen samlar de medlemmar som vill arbeta aktivt för att driva arbete inom näringspolitik, branschsamverkan, kompetensförsörjning samt agera rådgivande till Innovationsföretagen. Syftet är att med gemensamma insatser och prioriteringar få en starkare röst och genomslagskraft för gruppens aktuella frågor. Gruppen är under uppstart under 2024

Kontakt: Jannice Johansson Steijner, jannice.steijner@innovationsforetagen.se

Konkurrensrättsliga riktlinjer

Innovations­företagen tillämpar de riktlinjer som tagits fram av Almega om vilken typ av diskussion man kan ha inom branschföreningarna i frågor som berör konkurrensen. Riktlinjerna ger bland annat stöd gällande hanteringen av dessa frågor inför, under och efter möten som hålls inom ramen för bransch­organisationerna.

Konkurrenslagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor, men riktlinjerna bör ändå uppmärksammas även i den verksamhet som bedrivs inom Almegas arbetsgivar­förbund för att säkerställa regelefterlevnaden. Detta då även samarbeten inom arbetsgivar­organisationer kan utgöra en risk ur konkurrenshänseende.