Råd och arbetsgrupper

Teknikkonsulter, arkitektkontor och industrikonsulter står inför ett antal större utmaningar de kommande åren.

För att ytterligare stärka konsult­branschens röst i angelägna frågor har vi inrättat råd och arbetsgrupper. Målsättningen är att samla kraften från både arkitekter, teknik- och industrikonsulter i gemensamma utmaningar. Just nu välkomnar vi framförallt deltagare till Kommunikationsrådet och Young Professionals. Kontakta kontaktpersonen för respektive råd (se nedan) om du vill veta mer.

Varje råd ska ha en ordförande, vald av styrelsen, en verksamhetsplan som är utformad i samråd med styrelsen samt ha en kontaktperson från styrelsen. Alla medlems­företag är välkomna att engagera sig i respektive arbetsgrupp. Vi behöver stärka vår röst på många fronter om vi ska kunna stärka vår ställning som bransch.

Om du är intresserad av att medverka i en grupp, mejla till respektive kontaktperson nedan.

Styrelsen har även prioriterat ett antal projekt som Innovations­företagen driver. Dit hör både ett fortsatt fokus på kompetensförsörjning, forskning och innovation, på att belysa utmaningarna med konsultmäklare och branschens profilering på hållbarhet. Dessa projekt drivs inom ramen för de nya råden och arbetsgrupperna.

ARKITEKTRÅDET

Ett stort antal frågor är aktuella som rör landets arkitektkontor; forskningsfrågorna, kompetensförsörjning, är några av dessa. Ett nordiskt möte för arkitekt­företag arrangeras varje år under våren där representanter från Arkitektrådet medverkar.

Kontakt: Magnus Höij, magnus.hoij@innovationsforetagen.se

HÅLLBARHETSRÅDET

Hållbarhetsrådet fokuserar på frågor om hur vår sektor kan effektivisera hållbarhetsarbetet och bidra till ett utökat värdeskapande i samhället. Gruppen publicerade under 2018 rapporten Samhällsbyggnad & Klimatet, som belyser klimatfrågan och hur vi konkret måste styra om för att skapa förutsättningar för en hållbar samhälls­utveckling och ett klimatsmart Sverige.

Läs mer om rapporten här

Kontakt: Anders Persson, anders.persson@innovationsforetagen.se

INDUSTRIKONSULTRÅDET

För våra industriteknik­företag är forsknings- och innovationsfrågorna extra viktiga, inte minst när en ny proposition i dessa frågor är på väg från regeringen. Rådet jobbar även med villkoren för konsult­företagen på den privata marknaden. Industrikonsultrådet är ett råd som drivs i samverkan mellan Innovations­företagen och IT&Telekom­företagen.

Kontakt: Anders Persson, anders.persson@innovationsforetagen.se

KOMMUNIKATIONSRÅDET

Gruppen arbetar med att utveckla branschens profil: hur lyfter vi fram våra unika kvaliteter? Även arbetet med Almedalen samordnas här.

Läs mer om Kommunikationsrådets aktiviteter

Kontakt: Linda Fritzner, linda.fritzner@innovationsforetagen.se

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSRÅDET

Branschens behov av mer kompetens är en överlevnadsfråga. Gruppen jobbar både med att kartlägga kompetensbristen och att hitta vägar för att få in kompetens, bland annat från andra länder.

Kontakt: David Cramér, david.cramer@innovationsforetagen.se

HR-RÅDET

Gruppen har tillsatts med syfte att utbyta erfarenheter kring allmänna och specifika HR-frågor inom branschen, utveckling av kollektiv­avtalet och användas som referensgrupp i avtalsförhandlingarna.

Kontakt: Hanna Byström, hanna.bystrom@almega.se

YOUNG PROFESSIONALS

Våra yngre konsulter i samhällsbyggnads­branschen är viktiga ambassadörer för hela konsultsektorn. Målet är att deras närvaro på arbetsmarknadsdagar bidrar till att fler får upp ögonen för våra bolag.

Läs mer om Young Professionals

Kontakt: David Cramér, david.cramer@innovationsforetagen.se

ANLÄGGNINGSGRUPPEN

Anläggningsgruppen fokuserar på konsultaffären med syfte att föra en konstruktiv och utvecklande dialog med de stora anläggningskunderna, framförallt Trafikverket, men även andra som Stockholms stad, Göteborgs Stad, SL och SKL.

Kontakt: Eskil Sellgren, eskil.sellgren@innovationsforetagen.se

KONKURRENSRÄTTSLIGA RIKTLINJER

Innovations­företagen tillämpar de riktlinjer som tagits fram av Almega om vilken typ av diskussion man kan ha inom branschföreningarna i frågor som berör konkurrensen. Riktlinjerna ger bland annat stöd gällande hanteringen av dessa frågor inför, under och efter möten som hålls inom ramen för bransch­organisationerna.

Konkurrenslagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor, men riktlinjerna bör ändå uppmärksammas även i den verksamhet som bedrivs inom Almegas arbetsgivar­förbund för att säkerställa regelefterlevnaden. Detta då även samarbeten inom arbetsgivar­organisationer kan utgöra en risk ur konkurrenshänseende.

Läs om vår konkurrensrättsliga riktlinjer

Vill du veta mer, kontakta Helena Dahlberg, helena.dahlberg@innovationsforetagen.se