Hoppa till innehåll

DEBATT: Sätt stopp för de massuppsägningar som drabbar teknik­branschen

I takt med att den globala konkurrensen hårdnar står Sverige inför ett vägval: en ny regel i uthyrningslagen riskerar att underminera vårt lands kompetensbas och innovationsförmåga. Redan nu ser vi tecken på förödande konsekvenser för Sverige som ledande ingenjörsnation. Det skriver Innovationsföretagen och Almega i ett debattinlägg i GP idag.

I Göteborgsregionen riskerar tusentals teknikkonsulter beröras av den nya regeln och uppsägningar har på flera håll börjat realiseras. Det här beror framför allt på att lagens, och ytterst Bemanningsdirektivets tillämpningsområde i grunden, är otydlig och därför riskerar att träffa en större krets konsulter än vad lagstiftaren avsett. Vi kan redan idag se allvarliga konsekvenser, men de riktigt stora effekterna kommer bli kännbara för Sverige först om ett par år. Den här dräneringen av kritisk arbetskraft försvagar Sveriges position som en ledande nation inom teknik och innovation.

Uthyrningslagen, syftar till att skydda anställda i bemanningsföretag. En ny regel i lagen innebär att kundföretag måste erbjuda tillsvidareanställning till arbetstagare som varit inhyrda i mer än 24 månader, eller så måste kundföretaget kompensera arbetstagaren ekonomiskt. Om kundföretag inte har möjlighet att anställa alla inhyrda medarbetare kan många konsulter riskera att bytas ut till nya resurser för att nollställa 24-månadersregeln. Konsulter kommer då hamna mellan uppdrag och riskerar att sägas upp.  

För de personer som på grund av 24-månadersregeln förlorar sitt uppdrag gör regeln det dessutom svårare att få nya uppdrag, eftersom de inte får hyras in igen på samma kundföretag inom ett år. På vissa orter med enstaka stora kundföretag kan det i praktiken innebära yrkesförbud under ett års tid för de drabbade konsulterna. Det här medför att konsultföretagen tvingas säga upp många värdefulla medarbetare. Drabbar detta utländska ingenjörer måste de hitta ett nytt jobb inom tre månader för att få behålla sitt arbetstillstånd, annars blir de tvungna att lämna Sverige.

Därutöver kan otydligheter kring vilka konsulter som omfattas av lagen ge än mer långtgående negativa konsekvenser. Lagens otydlighet riskerar nämligen att leda till att kundföretag tillämpar regeln på fler konsulter än vad lagstiftaren avsett, och avslutar uppdrag “för säkerhetsskull”, i situationer där regeln aldrig ens skulle ha tillämpats Det kommer i sin tur innebära att många teknikkonsulter felaktigt behöver sägas upp, och Västsverige drabbas av stora varsel helt i onödan.

Vi hamnar då i en situation där arbetslösheten för ingenjörer kommer att öka, samtidigt som bristen på kompetens stiger, eftersom vi inte utnyttjar de kompetenser vi redan har på ett effektivt sätt. Fordonsbranschen i Göteborgsregionen är ett tydligt exempel där nu tusentals konsulter riskerar att drabbas av “karantäntid” och uppsägningar, samtidigt som industrins produktutveckling skriker efter ingenjörskompetens. 

Den nya bestämmelsen riskerar alltså att underminera vårt lands kompetensbas och innovationsförmåga. Regeln kan leda till en utarmning av den internationella kompetensbas som vi byggt upp under decennier, och som är så kritisk för att driva innovation och utveckling framåt. Sverige riskerar i och med detta att förlora stora utvecklingsprojekt som i många fall sträcker sig betydligt längre än 24 månader framåt i tiden.

Kompetensbrist har länge varit teknikkonsultbranschen största och mest akuta utmaning. Och det är en utmaning som delas av större delen av näringslivet. Sedan 2001 har FoI-investeringarna i Sverige minskat med 0,5 procent av BNP, motsvarande 25 miljarder kronor om året i förlorade kunskapsinvesteringar. Det är därför av största vikt att uthyrningslagen hanteras rätt, och inte drabbar de specialistkompetenser eller självständiga konsultuppdrag som är så viktiga för Sverige.

Genom att arbeta tillsammans försöka avgränsa tillämpningsområdet för den nya regeln kan vi skydda arbetstagarens rättigheter utan att äventyra vår ekonomiska framtid. Sverige behöver behålla all ingenjörskompetens vi kan. En ändamålsenlig tillämpning av uthyrningslagen är en strategisk nödvändighet för nationell tillväxt och innovation. Genom att agera klokt nu kan vi säkerställa att Sverige förblir en attraktiv plats för talang, innovation och teknisk utveckling.

Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega