Så når vi framtidens teknikkonsulter

YR

Svenska Teknik&Designföretagens Yngreråd består av ett tjugotal unga medarbetare från medlemsföretagen. Sedan två år arbetar vi med att vidareutveckla kommunikationen med ungdomar för att locka dem till branschen, genom att öka synligheten för oss teknikkonsulter på högskolorna. Tidigare har vi i samverkan med bl a Sveriges Byggindustrier marknadsfört samhälls-byggnadssektorn, där teknikkonsulterna ju är en del. Våra undersökningar visar att branschen är osynlig för ungdomar och studenter på våra utbildningar. Därför vill vi nu förstärka kommunikationen kring vår egen bransch och yrkesroll för att locka fler att bli teknikkonsulter.

Analysarbetet har lagt grunden till en ny kommunikationsstrategi. För att kunna kommunicera effektivt har fokus lagts på det största problemområdet; det råder brist på ingenjörer. Arkitekterna har inte samma problem, varken inom kompetensförsörjning eller profilering. Därför väljer vi att kommunicera främst mot ingenjörsstudenter. Men för att kunna attrahera dem till branschen behöver branschen bli tydligare. Bland annat måste yrkesrollerna kunna beskrivas med gemensamma nämnare.

Vilka är vi?
Branschens mest etablerade begrepp är teknikkonsult, inom de större koncernerna, i affärsmedia och bland rekryterare. Yngrerådet har därför valt att fokusera på yrkesrollen teknikkonsult som ett paraplybegrepp för att beskriva branschen. Man kan sedan vara teknikkonsult med olika specialistområden, vilket också kommer att föras fram.

Lansering av ny webbplats
Under året kommer en ny webbplats att lanseras, med värde för både bransch och studenter. Webbplatsen kopplas till nya nätverk på högskolorna, som skapar mötesplatser mellan studenter och företag. Studenterna kommer kunna ansluta sig till nätverken genom en LinkedIn-applikation på webbplatsen, som i sin tur blir till en kandidatdatabas för företagen. Syftet är att skapa intresse genom värden. Studenterna hittar möjliga arbetsgivare, kanske via praktikplatser. Företagen hittar nya medarbetare. Webbplatsen kommer framförallt att riktas mot studenter på de tekniska högskolorna. Över tid är det tänkt att kommunikationen även ska riktas längre ned i åldrarna men högskolestudenterna prioriteras i det första skedet.

Samarbete i branschen
För att projektet ska bli framgångsrikt behöver branschen samarbeta. STD-företagens medlemsföretag kommer att bjudas in att medverka och samtidigt få möjlighet att profilera sig. Mer information om när och hur kommer under våren. Men fundera gärna redan nu på hur ni kan utnyttja det här tillfället att få kontakt med nästa generation teknikkonsulter.

 

Läs mer om STD-företagens Yngreråd här.