Hoppa till innehåll

Affärsetiska riktlinjer

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete fastställdes den 8 februari 2022 Innovations­företagens affärsetiska riktlinjer där våra gemensamma värderingar lyfts fram. Tillsammans tar vi ansvar och bidrar till en hållbar utveckling.

Innovations­företagen ska bidra till en hållbar utveckling. Det innebär bland annat att den kunskapsintensiva tjänstesektorn vi verkar inom ska vara ansvarstagande, stark och långsiktigt hållbar. Att upprätthålla den goda branschetik som kännetecknar vår sektor är avgörande för fortsatt goda förutsättningar att bidra med vår kunskap och innovationskraft.

Alla medlemmar i Innovations­företagen förväntas dela våra värderingar som framgår av dessa affärsetiska riktlinjer. Tillsammans bidrar vi till branschens goda rykte.

Dessa riktlinjer adresserar affärsetiska frågor ur ett branschperspektiv, därutöver kan medlems­företagen ha företagsspecifika uppförandekoder som är betydligt mer utförliga och detaljerade.

Aktivt förhållningssätt

För att säkerställa att vi hela tiden agerar i linje med dessa affärsetiska riktlinjer följer vi aktivt med och håller oss uppdaterade på de ökande krav som omvärlden ställer på oss.

Vägledande kommentar:

För att upprätthålla en sund affärsetik krävs en pågående och levande diskussion om dessa frågor på alla nivåer. Sådana samtal och diskussioner ska genomsyras av ett tydligt förhållningssätt avseende hur konkreta situationer som medarbetare, ledning och styrelse ställs inför hanteras.

Sund konkurrens

Vi har nolltolerans mot oetiska affärsmetoder, inköpsbojkotter och uppdelning av marknader eller arbeten. Vi ska också motverka att företag missbrukar sin dominerande ställning på en marknad.

Vid branschsamarbeten ska Innovations­företagens konkurrensrättsliga riktlinjer följas.

Vägledande kommentar:

Grunden för en välfungerande marknad är att företag kan konkurrera med sina tjänsteerbjudanden och inte genom att tumma på efterlevnaden av lagar, förordningar och affärsetik. En fri och marknadsmässig konkurrens anser vi vara en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Vi och våra medlems­företag ska bidra till sund konkurrens och deltar inte i prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av osund strategisk anbudsgivning i syfte att snedvrida konkurrensen. Exempelvis genom att ange uppgifter i anbud som man inte har för avsikt att leva upp till under avtalstiden. Till den del ersättningen beräknas utifrån nedlagd tid är det inte förenligt med vare sig lag eller god affärsetik att vilseleda beställaren genom att redovisa fler timmar än vad respektive resurs de facto har lagt ner på uppdraget. Den typen av agerande omöjliggör för seriösa företag att kunna konkurrera om kontrakt med timbaserade ersättningsmodeller. För att uppnå en mer varierad intäktsstruktur kan alternativa leverans- och ersättningsmodeller vara ett alternativ.

Integritet

All verksamhet ska präglas av öppenhet, saklighet och respektfullt bemötande gentemot intressenter.

Vägledande kommentar:

Principerna i dessa affärsetiska riktlinjer ska genomsyra varje affärsrelation. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt. Vi ska alltid uppträda korrekt och präglat av ömsesidig respekt. Lojalitet, oberoende och objektivitet utgör grundläggande värden för vårt arbete. Genom att agera för att undvika intressekonflikter kan vi förebygga att affärsetiska problem uppkommer.

Antikorruption

Vi tar avstånd från alla former av korruption och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i all verksamhet och värdekedjor.

Vägledande kommentar:

Vi arbetar förebyggande och riskbaserat mot korruption, exempelvis genom tydliga instruktioner, kontinuerliga diskussioner, transparenta system och löpande uppföljning. Särskild risk kan föreligga gällande ofta förekommande förmåner eller förmåner av personligt värde. För att efterleva gällande lagstiftning behöver medarbetare och dess närstående, om situationen uppkommer, aktivt avvisa erbjudanden som är eller gränsar till det otillbörliga.

Institutet Mot Mutor (IMM):s kod mot korruption i Näringslivet är normgivande på området.

Klimat och miljö

Vi vill ta vara på denna potential och bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, inte minst när det gäller hållbara städer och samhällen, ekosystem och biologisk mångfald liksom hållbar produktion och konsumtion.

Vägledande kommentar:

I en rådgivande roll skapas kontakter i många andra organisationer vilket genererar stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Detta gäller i relation till människor, samhälle, klimat och miljö. Vi förespråkar resurseffektivitet, kretsloppstänkande och ökad återvinningsgrad.

Mångfald

Vi inkluderar människor och tar tillvara på olikheter vilket bidrar till en attraktiv och hållbar bransch. Vi främjar mångfald och motverkar diskriminering.

Vägledande kommentar:

Skickliga människor, oavsett kön, bakgrund eller andra faktorer, ska vilja jobba i vår bransch. Därför behöver vi säkerställa likabehandling och att alla ges lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och blir inkluderade på jobbet. För att uppnå mångfald krävs nolltolerans och kraftiga åtgärder mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.

Jämställdhet är en viktig del av mångfaldsbegreppet och ett av FN:s globala mål för hållbar samhälls­utveckling. Genom aktivt mångfaldsarbete bidrar vi till målet och skapar samtidigt möjlighet att utveckla våra medarbetare, organisationer och affärer.

Regelefterlevnad

Lagar, författningar och förordningar respekteras och vi tar ansvar för våra handlingar och affärsrelationer. Vi utgår alltid från befintliga nationella och internationella överenskommelser och konventioner liksom nationella lagar och förordningar. Kollektivavtalsregler ska respekteras och följas.

Handlingskraft

Vi arbetar för att lyfta oklarheter och tveksamheter som vi ser i vår egen och annans verksamhet. När något känns fel följer vi upp det och duckar inte för att ställa jobbiga frågor.

Vägledande kommentar:

Vilken hantering som är lämplig beror på situationens karaktär och kan vara svårt att avgöra på egen hand. En ärlig och rak kommunikation med berörda personer och organisationer är ofta en bra utgångspunkt. Vi uppmanar medarbetare, ledning och styrelse att ta hjälp av chefer och kollegor för att hitta en bra väg framåt vid oro eller konkreta misstankar.

Genom att upprätthålla en kontinuerlig dialog i affärsetiska frågor blir det enklare att lyfta den här typen av frågor.

Ett system eller rutin med möjlighet att kunna lämna tips anonymt kan öka chanserna att få kännedom om interna förhållanden som upplevs oetiska eller till och med lagstridiga.

I situationer som föranleder anmälan till myndighet kan exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket eller Konkurrensverket vara berörda. Stora beställare, som exempelvis Trafikverket har också ett visslarsystem vid misstanke om oegentligheter, med extern, oberoende mottagningsfunktion.

De affärsetiska riktlinjerna fastställdes av Innovations­företagens styrelse 2021-12-08.