Hoppa till innehåll

Offentlig upphandling kan bli en motor i klimat­ omställningen. Men då måste inköparna tänka mer långsiktigt än i dag, anser Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Organisationens cirka 850 medlemsföretag – från teknikkonsulter till arkitekter – har länge tillhört de främsta förespråkarna för mer klimatsmarta upphandlingar inom samhällsbyggandet.

Men det går trögt, eller?

– Vi tycker fortfarande att upphandlingen ofta är för kortsiktig och att lägsta pris dominerar. Och vad är egentligen ”lägsta pris”? 

Ja, vad är det?

– Inte det som står i kontraktet i alla fall, man måste tänka på driftskostnaderna under en längre period, säg 50 eller 100 år. Det handlar om konkreta saker som att bygga för flexibel användning över tid, med lägre klimatpåverkan och med bättre kvalitet.

Du vill också att själva upp­ handlingen ska väga in effek­terna av de klimatförändringar vi redan ser i form av över­ svämningar och markskred?

– Ja, detta är helt nödvändigt. Att exempelvis bygga på låglänt mark innebär stora risker och potentiellt enorma framtida kost nader för hela samhället. Varje enskild kommun måste vara medveten om dessa risker.

Du är inte bara inne på att man måste bygga på säkra platser, man kan många gånger också låta bli att bygga? För att mins­ ka klimatpåverkan?

– Absolut, det är en av våra käpphästar: det är i idéfasen man kan göra mest nytta, inte i byggfasen. När man väl börjat bygga minskar möjligheterna att påverka markant.

Kommunen eller regionen kan alltså upphandla en konsult­ tjänst från en av era medlem­ mar – för att sedan landa i slutsatsen att det inte behövs något nybygge?

– Jo, så är det. Kan behovet uppfyllas på annat sätt så kan den bästa lösningen vara att inte bygga alls eller att bygga om redan befintliga fastigheter. De kan få hjälp att svara på fundamentala frågor som ’Hur ser egentligen våra behov ut?’ och ’Kan vi möjligen tillfredsställa dem med förändringar i det bestånd vi redan har?’

Du har stört dig på att upp­ handlingar inte sällan bedrivs som en parallell verksamhet, utan koppling till politiken?

– Precis, man ställer ofta upp höga politiska mål, inte minst på klimatområdet. Men dessa mål översätts inte till de dagliga inköpen.

Något sätt att smälta samman mål och inköp?

– Ge upphandlingen högre status i organisationen, låt till exempel inköpschefen sitta i kommunledningen.

Skulle era företag kunna bli bättre på att stötta kommuner­ na i arbetet med att göra upp­ handlingen mer klimatsmart?

– Ja, vi kan absolut bli bättre på att inleda tidiga dialoger med beställarna, vara proaktiva och be- skriva vad det finns för lösningar. För lösningar finns.