K84 – Faktorprisindex för konsulttjänster

Innovationsföretagen publicerar ett indextal varje månad.

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exklusive mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras.

Information om tillämpning
Factor price index for consulting services – K84

Indextalen i K84 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad.

Varje indexblad innehåller
– aktuell månads indextal,
– övriga indextal publicerade samma år, samt
– alla indextal tre år bakåt i tiden.

Publiceringsdatum
Indexbladen publiceras i mitten av efterföljande månad. Detta beror på att SCB lagt ned den indexserie som användes för omkostnader (en variant av KPI utan moms). Den indexserie (KPI-KS) som ersatt det nedlagda indexet publiceras i mitten av efterföljande månad.


2021

K84 april 2021

K84 mars 2021

K84 februari 2021 (rev)

K84 januari 2021 (rev)


2020

K84 december 2020

K84 november 2020

K84 oktober 2020

Anm: I detta index har årets försenade lönerevision tagits med. Nästa lönerevision blir i april 2022. Under tiden kommer förhoppningsvis lönejusteringen nu i november följas upp med utfallet av de faktiska löneökningarna. Det görs normalt sett i februari med siffror insamlade för löneläget i september. Hur lönestatistiken samlas in denna gång är oklart. Möjligen kommer en jämförelse med utfallet endast bli tillgänglig i februari 2022.

K84 september 2020

K84 augusti 2020

K84 juli 2020

K84 juni 2020

K84-maj 2020

K84-april 2020

Kommentar om K84 april: Normalt sett tas förväntade löneökningar i årets lönerevision med i april- eller majindex. I år är kollektivavtalsförhandlingen uppskjuten till i höst och lönerevisioner därmed också uppskjutna. Kostnadsgrupperna för löner och sociala avgifter kommer att justeras först när kollektivavtalet är i hamn och/eller lönerevisionerna inletts. //David Cramér. 

K84-mars 2020

K84-februari 2020

Kommentar om K84 februari: KPI-KS (omkostnader) ökade en aning samtidigt som en slutlig avstämning av löneökningarna sept ember 2018 – september 2019 gjordes med utfallet, enligt Svenskt Näringslivs lönestatistik. Den löneökningen prognosticerades i juli förra året (normalt sett i april) och preliminärjusterades i decemberindex. Utfallet var marginellt högre än den preliminära justeringen i december. Så även lönekostnaderna justerades upp en aning denna månad. //David Cramér. 

K84-januari 2020

Kommentar om K84 januari: Faktornprisindex har minskat med en punkt till 417,5 då KPI-KS har avtagit mellan december och januari. KPI-KS är underlag för kostnadsgruppen omkostnader och ersatte under 2019 det tidigare underlaget (KPI-Allmänna kostnader) som lades ner. Mönstret för KPI-KS visar på en nedgång i januari varje år, historiskt sett. Därför kan rekommenderas att använda december eller februariindex för årliga indexregleringar och prisjusteringar. I december för att det infaller vid årskiftet, med en preliminär avstämning av lönerevisionen i april. Februari för att slutlig avstämning med lönestatistiken där jämförelse med utfallet av löneökningar gör med förväntade löneökningarna i april. //David Cramér.

 


2019

K84-december 2019

Kommentar om K84 december: I den här publiceringen jämförs de förväntade löneökningarna för 2019 som ingick i K84 juli 2019 med ett preliminärt utfall. Löneökningarna beräknas av Svenskt Näringsliv utifrån den lönestatistik de samlar in. Lönekostnaderna justeras upp i detta index då de preliminära ökningarna är högre än de förväntade ökningarna i juli. Samtidigt ökade även KPI-KS, som är underlag för omkostnader och delvis kapitalkostnader. Slutgiltigt utfall på löneökningarna under 2019 bör bli klart under februari och ingår då i februari-index. Nästa K84, januari 2020, publiceras senare än vanligt. Omkring 20/2, då SCB publicerar nästa KPI-KS den 19/2. //David Cramér. 

K84-november 2019

K84-oktober 2019

K84 september 2019

K84 augusti 2019

K84 juli 2019

Kommentar om K84 juli: Där ingår förväntade löneökningar för det kommande året, som normalt sett justeras i april. Det är svårare att göra de uppskattningarna numera, då kollektivavtalen är alltmer sifferlösa. Vi frågar därför medlemsföretagen om preliminära löneökningar i konjunkturenkäten i maj och använder det underlaget tillsammans med historiken i lönestatistiken. Vi kommer undersöka om det går att få lönejusteringen tidigare kommande år, men april kommer att bli svårt. Däremot maj eller juni borde vara möjligt. //David Cramér

K84 juni 2019

K84 maj 2019

K84 april 2019

K84 mars 2019

K84 februari 2019

Kommentar om K84 februari 2019: Uppskattade löneökningar i juni 2018 har nu justerats efter att utfallet fastställts i Svenskt Näringslivs lönestatistik. Det blev en liten justering uppåt. Samtidigt har vi varit tvungna att byta källa för omkostnader då det förra indexet, Allmänna kostnader KPI exklusive moms, lagts ned. Vi har ersatt det med KPI-KS (KPI med konstant skatt). Det är det mest jämförbara indexet. Där skedde också en liten ökning mellan januari och februari. K84 kommer hädanefter att publiceras närmare mitten av efterföljande månad då KPI-KS publiceras så. Preliminärt datum för publicering av K84 mars: 12 april. //David Cramér

K84 januari 2019

2011-2018

K84 2011-2018

1984-2013

K84 1984-2013