Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen samverkar med och är medlem i en rad olika organisationer, föreningar och nätverk. Läs om internationell samverkan längre ned på sidan.

 • Vinnova svarar för mycket av utvecklingen gentemot industrin. Innovationsföretagen deltar i flera strategiska program för att synliggöra konsultföretagens behov. Under de närmsta åren kommer man satsa stort på nya innovationsprocesser. www.vinnova.se
 • Byggandets Kontraktskommitté, BKK, där parterna möts för att förhandla de affärsmässiga villkoren, bland annat standardavtalen AB, ABT och ABK. Innovationsföretagen är en förhandlingspart inom kommittén. www.foreningenbkk.se
 • Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd bildades år 2006 och är en ideell intresseförening där branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn samverkar. Föreningens verksamhet sköts av en styrelse. Föreningens huvudsakliga uppgift är etiska frågor och att pröva anmälningar om överträdelser av Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler. www.byggetik.se
 • BFAB är sektorns utbildningsleverantör. Innovationsföretagen är minoritetsdelägare i BFAB. BFAB vill genom kvalificerad utbildning inom byggande och förvaltning tillgodose behoven av kompetensutveckling, främst inom områden där samverkan och förståelse mellan parterna är av särskild vikt. Innovationsföretagen är representerat i BFAB:s styrelse och är en nära samarbetspartner. www.bfab.se
 • IQ Samhällsbyggnad, IQS, är byggsektorns organ för forsknings- och innovationsfrågor. Innovationsföretagen är en aktiv medlem i organisationen. IQS har ett nära samarbete med departementen i viktiga frågor. www.iqs.se
 • Nätverket Svensk Byggnäring samlar 14 olika organisationer, samtliga verksamma inom byggnäringen. Tillsammans driver vi näringspolitiska frågor och genomför bland annat sektorsspecifika aktiviteter, t ex under politikerveckan i Almedalen.
 • BIM Alliance är en förening som arbetar med ett sektorgemensamt utvecklingsprogram. Programmet bedrivs och finansieras av intressenter som aktivt engageras i projekt, workshops och seminarier. Innovationsföretagen är medlem i föreningen. www.bimalliance.se
 • Svensk Byggtjänst har som affärsidé att erbjuda information och kunskap om aktuell teknik och regelverk samt utvecklar verktyg som skapar effektivitet och lönsamhet i svenskt byggande. Innovationsföretagen är delägare och representerade i styrelsen. www.byggtjanst.se
 • Sweden Green Building Council, SGBC, är organet för klassificering av byggnader i Sverige. Ett världsomspännande arbete, där varje land har sin styrelse. Innovationsföretagen är medlem, precis som flera av medlemsföretagen. www.sgbc.se

Nordisk samverkan

 • RiNord: De nordiska konsultorganisationerna träffas en gång per år under rubriken RiNord och diskuterar gemensamma bransch- och arbetsgivarfrågor.
 • Nordiskt Praktikermöte är motsvarande forum för arkitektorganisationerna.

Internationell samverkan

Innovationsföretagen är medlem i tre internationella organisationer.

 • ACE (Architects’ Council of Europe) är den europeiska arkitektorganisationen. ace-cae.eu
 • EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations). www.efca.be
  • Innovationsföretagen är en av 24 medlemmar, från 24 länder, i European Federation of Engineering Consultancy Associations, EFCA, den europeiska organisationen för tekniska konsultföretag. Tillsammans representerar medlemsorganisationerna i EFCA nästan en miljon anställda.
  • EFCA är en lobbyorganisation gentemot EU:s institutioner och arbetar för att påverka lagstiftning som berör de tekniska konsulternas arbete. EFCA arbetar för transparenta och rättvisa villkor inom offentlig upphandling och utgör en plattform för nätverkande mellan europeiska konsultföretag.
  • EFCA arbetar för att öka EU:s institutioners kunskap om branschen, för fram branschens åsikter och skapar kontakter med andra organisationer när vi har gemensamma intressen samt hjälper medlemsorganisationer att uppnå gemensamma europeiska mål.
  • EFCA:s arbete pågår i ett antal kommittéer och kortfristiga arbetsgrupper. Kommittéernas arbetsområden är europeiska offentliga affärer, försäkringar och konsultansvar, europeiska biståndsprogram samt framtiden för europeiska konsulter.
  • EFCA har i enlighet med den europeiska kommissionens rekommendationer tagit fram etiska regler för att främja förtroendet och öka utbytet av konsulttjänster inom Europa.
 • FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) fidic.org
  • Representerar branschen globalt och har ca 100 medlemmar över hela världen.
  • FIDIC är mest känt för sina internationella standardavtal som ofta används för gränsöverskridande affärer, såväl privata som offentliga.
  • FIDIC:s mål är att marknadsföra tekniska konsulters roll i det hållbara samhället, skapa ”best practice” och verktyg för att höja konsulters kompetens i en global konkurrens.
  • FIDIC representerar konsultbranschen vid de internationella finansieringsinstituten och arbetar också för att bekämpa korruption.
  • FIDIC vill utgöra en plattform för kunskapsutbyte mellan konsultföretag på den internationella arenan och håller därför årliga konferenser. För att öka nätverkandet bland yngre konsulter har man dels ett internetbaserat managementprogram för årligen samt särskilda aktiviteter för yngre konsulter i samband med årskonferensen.