Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Innovations­företagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 36 träffar.

Bostadsbyggande+1

Boverkets föreskrifter om bullerskydd i byggnader samt förslag till ändring av Boverkets byggregler

Innovationsföretagen har svarat på remissen ”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler”, diarienr 2747/2019. Innovationsföretagen bejakar Boverkets nya regelmodell men tillämpningen om skydd mot buller går i fel riktning.

9 april 2021

Arbetsmarknad+1

Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (Ä 2021-1221). Innovationsföretagen tillstyrker förslaget med nedanstående kommentarer och synpunkter.

24 februari 2021

Arkitekt

BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

Projektet med BEAst ska resultera i en branschgemensam anvisning för beställare att luta sig mot som kravställning för bl.a. arkitekter. Vi bifaller detta initiativ på systemnivå och ställer oss positiva till ett införande av dess arbetssätt och struktur.

19 februari 2021

Infrastruktur+1

Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022—2033 och 2022—2037

En god utveckling och underhåll av den statliga transportinfrastrukturen är helt centralt för ett väl fungerande och hållbart samhälle. De prioriteringar som görs sätter ramarna och utgör förutsättningar för framtida utveckling. En utveckling som måste skapa förutsättningar att både uppnå klimatmål och övergripande transportpolitiska mål.

29 januari 2021

Forskning och innovation

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (Fi2020/04264)

Innovationsföretagen har tillsammans med Almega och IT&Telekomföretagen lämnat ett gemensamt svar till remissen. Sammanfattade synpunkter Vi välkomnar förslaget om ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

15 december 2020

Avtalsförhandlingar+1

En moderniserad arbetsrätt (2020:30)

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter till remissen. Innovationsföretagen ansluter sig till fullo till de synpunkter som framförs i Svenskt Näringslivs remissvar på utredningen men vill därutöver betona några för förbundets medlemmar extra angelägna frågeställningar i anslutning till remissens förslag.

26 oktober 2020

Kompetensförsörjning+1

Utvidgad tidsgräns för expertskatt – Fi2020/02950/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om utvidgad tidsgräns för expertskatt Fi2020/02950/S1. Innovationsföretagens synpunkter: Innovationsföretagen ställer sig positiv till promemorians förslag om att utöka tidsgränsen från tre år till fem år men föreslår en förlängning till sju år för att ligga i linje med Danmarks regelverk.

18 augusti 2020

Hållbarhet+2

Skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1.

12 juni 2020

Ekonomisk hållbarhet+1

Modernare byggregler – SOU 2019:68

Förändring sker i allt snabbare takt. Den påverkar människors sätt att vara. Våra sätt att leva våra liv. När de stadsdelar vi planerar idag är inflyttningsklara, kommer vi att ha självkörande bilar.

15 maj 2020

Hållbarhet

Ds 2020:4 – Klimatdeklarationer för byggnader

Innovationsföretagen stöder införandet av klimatdeklarationer för byggnader. Deklarationen kommer utgöra en tydlig information till köpare och brukare av byggnader. På sikt kan det utgöra ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar i metoder, processer och material inom byggandet. Men detta är inte självklart.

6 maj 2020

Visa fler