Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Innovations­företagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 38 träffar.

Infrastruktur+2

Remissvar: Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Innovationsföretagens synpunkter • Trafikverket bör få en uttalad uppgift att nyttja upphandlingar till att bidra till klimatmålen. • Transportsystemet i sin helhet måste bli ett tydligare verktyg för klimatarbetet. • Planen måste i större utsträckning ta hänsyn till nya res- och transportmönster samt förändringar drivet av digitalisering och pandemins effekter.

28 februari 2022

Hållbarhet+3

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Innovationsföretagen har svarat på remiss av Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. Innovationsföretagen tillstyrker förslaget vad gäller att upphandlande myndighet ska beakta klimatet vid offentlig upphandling. Dock med reservation för hur implementeringen säkerställs.

31 januari 2022

Bostadsbyggande+1

Boverkets föreskrifter om bullerskydd i byggnader samt förslag till ändring av Boverkets byggregler

Innovationsföretagen har svarat på remissen ”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler”, diarienr 2747/2019. Innovationsföretagen bejakar Boverkets nya regelmodell men tillämpningen om skydd mot buller går i fel riktning.

9 april 2021

Arbetsmarknad+1

Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (Ä 2021-1221). Innovationsföretagen tillstyrker förslaget med nedanstående kommentarer och synpunkter.

24 februari 2021

Arkitekt

BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

Projektet med BEAst ska resultera i en branschgemensam anvisning för beställare att luta sig mot som kravställning för bl.a. arkitekter. Vi bifaller detta initiativ på systemnivå och ställer oss positiva till ett införande av dess arbetssätt och struktur.

19 februari 2021

Infrastruktur+1

Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022—2033 och 2022—2037

En god utveckling och underhåll av den statliga transportinfrastrukturen är helt centralt för ett väl fungerande och hållbart samhälle. De prioriteringar som görs sätter ramarna och utgör förutsättningar för framtida utveckling. En utveckling som måste skapa förutsättningar att både uppnå klimatmål och övergripande transportpolitiska mål.

29 januari 2021

Forskning och innovation

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (Fi2020/04264)

Innovationsföretagen har tillsammans med Almega och IT&Telekomföretagen lämnat ett gemensamt svar till remissen. Sammanfattade synpunkter Vi välkomnar förslaget om ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

15 december 2020

Avtalsförhandlingar+1

En moderniserad arbetsrätt (2020:30)

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter till remissen. Innovationsföretagen ansluter sig till fullo till de synpunkter som framförs i Svenskt Näringslivs remissvar på utredningen men vill därutöver betona några för förbundets medlemmar extra angelägna frågeställningar i anslutning till remissens förslag.

26 oktober 2020

Kompetensförsörjning+1

Utvidgad tidsgräns för expertskatt – Fi2020/02950/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om utvidgad tidsgräns för expertskatt Fi2020/02950/S1. Innovationsföretagens synpunkter: Innovationsföretagen ställer sig positiv till promemorians förslag om att utöka tidsgränsen från tre år till fem år men föreslår en förlängning till sju år för att ligga i linje med Danmarks regelverk.

18 augusti 2020

Hållbarhet+2

Skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1.

12 juni 2020

Visa fler