Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Innovations­företagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 29 träffar.

Hållbarhet+2

Skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1.

12 juni 2020

Ekonomisk hållbarhet+1

Modernare byggregler – SOU 2019:68

Förändring sker i allt snabbare takt. Den påverkar människors sätt att vara. Våra sätt att leva våra liv. När de stadsdelar vi planerar idag är inflyttningsklara, kommer vi att ha självkörande bilar.

15 maj 2020

Hållbarhet

Ds 2020:4 – Klimatdeklarationer för byggnader

Innovationsföretagen stöder införandet av klimatdeklarationer för byggnader. Deklarationen kommer utgöra en tydlig information till köpare och brukare av byggnader. På sikt kan det utgöra ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar i metoder, processer och material inom byggandet. Men detta är inte självklart.

6 maj 2020

Arbetsmarknad+1

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete Fi2020/01877/S1

Innovationsföretagen lämnar utöver direkta synpunkter på remissens innehåll även förbättringsförslag på det implementerade systemets funktion som helhet.

24 april 2020

Hållbarhet

Förslag till ändringar i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter

Innovationsföretagen: Emotsätter sig förändringarna i förordningen 2006. Förändringen riskerar att undergräva systemet med energideklarationer samt motverka direktivets syfte. Kunskapen kring effektiva energiåtgärder utarmas och riskerar att leda till ökade kostnader för ägare, brukare och boende.

20 februari 2020

Balanserade villkor+1

Ds 2019:19 – Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

Innovationsföretagen: anser att regelverk ska utgå från normen max 30 dagars betaltid förordar generell reglering kring missförhållandet vid nyttjande av dominerande ställning bedömer att det finns skäl att överväga föreslagna åtgärder då missförhållande riskerar att hämma avtalsfriheten och företagens konkurrenskraft Läs Innovationsföretagens remissvar

18 februari 2020

Bostadsbyggande+1

Inspel till ”Ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande”

Svenska arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar ständigt med att utveckla byggandet för att skapa förutsättningar för ett hållbart bostadsbyggande och goda livsmiljöer. Det finns kunskap, idéer och lösningar som på ett ännu bättre sätt än idag kan förverkligas och realiseras.

27 januari 2020

Forskning och innovation

Remissvar: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på promemorian; Fi2019/03515/S1, Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

6 december 2019

Forskning och innovation+2

Remissvar: Inspel till forsknings- utbildnings- och innovationspolitiken

Almega, Innovationsföretagen och IT&Telekomföretagen är en del av Svenskt Näringsliv. Vi ställer oss bakom Svenskt Näringslivs remissvar till forskningsproppen men gör ett kompletterande inspel för att tydliggöra tjänsteföretagsperspektivet på forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiken.

31 oktober 2019

Betaltider

Krav på rapportering av betalningstider” (N2019/01251/KSR)

Inom Näringsdepartementet pågår ett förberedelsearbete för att införa krav på rapportering av betaltider. Syftet med åtgärden är att stödja näringslivets frivilliga initiativ att arbeta med att korta betaltider i Sverige. Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på rapporten och lämnat rekommendationer kring det fortsatta arbetet.

28 juni 2019

Visa fler