Hoppa till innehåll

Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)

Svenska Teknik&Designföretagen har lämnat remissvar över betänkandet Gestaltad livsmiljö.

Svenska Teknik&Designföretagen stödjer i stora drag utredningens förslag, men saknar konkretiseringar och förtydliganden kring genomförande i flera delar.  Vi anser att uppdraget har varit alltför begränsat när det gäller kopplingen till näringslivet och förutsättningarna för företagandet – det företagande som till stora delar ska förverkliga utredningens ambitioner.  När det gäller anslag och resurser är vår generella bedömning att området behöver förstärkta medel som måste omfördelas från andra utgiftsområden samt genom samordning av andra anslag, satsningar och initiativ.

Sammanfattat vill vi lyfta och stödja följande:

  • Kraftsamla i en gemensam myndighet
  • Involvera näringslivet, förtydliga den kommersiella och hållbara samhällsekonomiska nyttan
  • Satsa på utvecklingsfond med RealDania som förebild
  • Låt det offentliga vara en förebild – använd LOU för att hjälpa, inte stjälpa
  • Ökad satsning på forskning och internationell samverkan
  • Ökad satsning på exportfrämjande åtgärder

Läs hela remissvaret


Regeringen beslutade den 15 maj 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå en ny politik för arkitektur, form och design. Till särskild utredare förordnades stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson. Utredningen har antagit namnet "Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur form och design.

Status
Besvarad

Från
Kulturdepartementet

Svar senast
14 mars 2016

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer