Hoppa till innehåll
De nya lagreglerna om e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, även direktupphandlingar.

All fakturering ska då ske elektroniskt och enligt EU-standard. Har parterna avtalat om en annan standard för e-fakturering så ska dock den avtalade standarden användas.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har föreslagit kompletterande föreskrifter som ska underlätta övergången till elektronisk fakturering. Där föreslås bland annat att upphandlande myndigheter och enheter ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal, så att även företag som saknar eget systemstöd kan uppfylla de krav som ställs på elektronisk fakturering. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 oktober i år.

Förbundsgruppen Almega, där Innovationsföretagen ingår, har liksom Svenskt Näringsliv lämnat synpunkter på förslaget i remissvar under förra veckan. Såsom framgår av remissvaren ställer vi oss positiva till en utveckling med standardiserad e-fakturering. Vidare tillstyrker vi det nu aktuella förslaget om att upphandlande enheter ska tillhandahålla en fakturaportal, vilket kommer möjliggöra för företag som inte har egna systemlösningar att kunna fakturera enligt de nya kraven. Rimligen bör inte några vitesförelägganden kunna bli aktuella innan det säkerställts att det finns fungerande system och de nu föreslagna fakturaportalerna tillhandahålls från myndigheternas sida vilket vi också lyfter i remissvaret.

Mer information om de nya lagreglerna hittar du här.
Läs Almegas remissvar
Läs Svenskt Näringslivs remissvar