Hoppa till innehåll

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att användandet av konsultmäklare – mellanhänder inom offentlig upphandling av konsulttjänster – ökar kraftigt. Upplägget innebär betydande risk för att lagen om offentlig upphandling (LOU) kringgås samtidigt som miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan offentlig insyn.

Användandet av konsultmäklare som mellanhänder vid offentlig upphandling kan försvåra en transparent upphandlingsprocess med fokus på kvalitet, innovation och långsiktighet. Genom att låta en mellanhand teckna avtal med konsulterna tillsätts uppdragen utan hänsyn till gällande upphandlingslagar. Innovationsföretagen har tagit fram statistik som visar att användningen av konsultmäklare har ökat kraftigt de senaste sex åren.

Över en femårsperiod har offentlig sektors utgifter till konsultmäklare ökat från 1 miljard år 2013 till 4,6 miljarder år 2018. Statistiken avser endast inköp från företag med konsultmäkleri som huvudnäring och är troligen ännu högre totalt sett. Den största leverantören har ökat sin omsättning från offentlig sektor från 270 miljoner kr till 1,9 miljarder kr, dvs över 600 %. Totalt är det 484 olika aktörer inom offentlig sektor som haft utgifter till konsultmäklare under år 2018.

– Innovationsföretagens undersökning visar att konsultmäklare används i allt större utsträckning av allt fler offentliga beställare, säger Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen. Detta trots att upplägget med konsultmäklare kan vara djupt problematiskt och många gånger riskerar att passera gränserna för vad som är lagligt.

Användandet av mellanhänder som konsultmäklare innebär betydande risk för lagen om offentlig upphandling (LOU) kringgås samtidigt som miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan offentlig insyn. Konsultmäklaren tar i praktiken varken ansvar för produktion, resultat eller långsiktig innovationsförmåga utan tenderar att helt fokusera på pris. I systemet finns stora möjligheter att särbehandla godtyckligt utvalda konsulter. Förfarandet medför också risk för att upphandlingar som borde vara offentliga blir privata – utan tillämpning av lagen om offentlig upphandling. Trots att regering, riksdag, EU-kommissionen och många fler arbetar för att skapa förutsättningar för ökat värdeskapande, kvalitet och innovation inom offentlig upphandling, ökar andelen konsulttjänster som upphandlas via konsultmäklare.

– Upphandling via konsultmäklare är numera en vanlig företeelse som påverkar hela konsultbranschen. Att lagar och regler efterlevs blir därmed av synnerlig vikt för att skapa förutsättningar för sund konkurrens och hållbar samhällsutveckling, konstaterar Helena Dahlberg, förbundsjurist på Innovationsföretagen.

Därför uppmanar Innovationsföretagen till följande:
• Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten måste ta dessa frågor på allvar. Det krävs tydligare riktlinjer som pekar på var gränsen går för det lagliga när det gäller offentlig upphandling och konsultmäklare.
• Upphandlande enheter bör se över sina rutiner vid upphandling och säkerställa att man håller sig inom lagens ramar och har en långsiktigt hållbar strategi för de upphandlingar, uppdrag och projekt som berörs.
• Avtal som bryter mot LOU och principerna i Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens rapport om mellanhänder i offentlig upphandling bör sägas upp snarast och nya upphandlingar förenliga med LOU och i sund konkurrens bör påbörjas.
• Sveriges kommuner och landsting, SKL, bör initiera en informationskampanj för att stävja felaktig tillämpning och följa upp att resultat uppnås.

Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen
Helena Dahlberg, förbundsjurist för Innovationsföretagen

Konsultmäklare