Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnadssektorn genomgår en digitalisering för att bidra till effektivare arbetsprocesser och att minska fel och brister. Här kan upphandlande myndigheter vara en positiv drivkraft. Men det ställer också krav på hur upphandlingar utformas och hur kravställande sker.

För att öppna upp för leverantörer av digitala lösningar och system att bidra till en ökad digitalisering så behöver upphandlingar i möjligaste mån baseras på att leveranser av underlag sker via öppna och standardiserade format.

Idag genomförs ofta upphandlingar där krav ställs på att arkitekter och tekniska konsulter att använda en specifik programvara eller ett specifikt kommersiellt system, när det finns flera konkurrerande system på marknaden. Detta hämmar konkurrensen och skapar inte förutsättningar för systemleverantörer eller tjänsteleverantörer att utveckla sina produkter och tjänster på bästa sätt.

När en upphandlande myndighet alltför snävt specificerar vilka verktyg som ska användas och inte efterfrågar leveranser i öppna format så riskerar det att bryta mot de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det riskerar också att låsa ute leverantörer, minska konkurrensen och hämma den digitala utvecklingen.

Innovationsföretagen verkar för att:

  • Öppna standarder och format alltid ska vara utgångspunkten vid leverans av digitala underlag i upphandlingar.
  • Upphandlande myndigheter inte ska ställa krav på specifika verktyg och utvecklingssystem om inte särskilda skäl föreligger.
  • Upphandlande myndigheter inte ställer krav på hur en hur arbetsprocessen ska se ut för att ta fram underlag.

Ökad användning av öppna standarder och format skapar förutsättningar för ekonomiska stordriftsfördelar, lägre kostnader, ökade möjligheter till samverkan mellan olika system, lättare tillgänglig information för användarna samt ökad konkurrens.

För att skapa rätt förutsättningar för den digitala utvecklingen i samhällsbyggnadssektorn krävs öppenhet som attraherar nya aktörer och systemleverantörer att delta. Innovationsföretagen vill bidra till kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Och motverka strukturer som hämmar denna utveckling.  I detta är öppna format en självklar och viktig komponent.

Innovationsföretagen har en arbetsgrupp som långsiktigt arbetar med den digitala omställningen i samhällsbyggnadssektorn. I Arbetsgruppen ingår representanter för arkitektkontoren Brunnberg & Forshed, Ettelva, Fredblad, Link Arkitektur, Liljewall, Sweco, Reflex, Tengbom, White Arkitekter, ÅWL. Gruppen har arbetat fram ett principiellt underlag för det fortsatta arbetet, se nedan. 

Öppet Format Upphandling