Innovations­företagen har svarat på remissen ”En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling”

Innovationsföretagen tillstyrker förslaget vad gäller att upphandlande myndighet ska beakta klimatet vid offentlig upphandling. Dock med reservation för hur implementeringen säkerställs. Förslaget i sig genererar inga resultat utan den avgörande framgångsfaktorn är hur det implementeras.

Grundläggande förutsättningar för en framgångsrik implementering är enligt vår bedömning att

  • resurser tillsätts i upphandlande organisationer för att möjliggöra en ändamålsenlig hantering av strategiskt arbete gällande bland annat klimat- och miljöhänsyn, upphandlingsprocessen, kravställning och uppföljning,
  • fokus ligger på upphandlingsföremålet och vilka värden det kan skapa och bidra med och
  • att kunskap och rutiner utvecklas som säkerställer ändamålsenlig kravställning kopplad till avtalsuppföljning.

I övrigt stödjer vi de synpunkter som framförs av Almega och Svenskt Näringsliv.

Läs hela remissvaret:

Innovationsföretagens Remissvar Ds 2021:31