Hoppa till innehåll

Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport ger en splittrad bild av läget i innovationssektorn. Tre fjärdedelar av industri-/techkonsultföretagen väntar sig en ökad orderingång närmaste halvåret medan arkitektföretagen fortfarande lider av svag efterfrågan.

– Förväntningarna på orderläget har gått från svagt till relativt optimistisk. Inom samtliga delbranscher förväntar man sig ett förbättrat orderläge under kommande halvår, jämfört med vår mätning från oktober 2023. Men bilden är tudelad, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen.

75 procent av industri-/techkonsultföretagen och nära 40 procent av teknikkonsultföretagen väntar sig en ökad orderingång kommande sex månader. För arkitektföretagen verkar utvecklingen också ha vänt, men bilden är splittrad. Medan drygt en tredjedel av arkitektföretagen tror på en ökad orderingång, uppger närmare en tredjedel att de fortfarande tror på en lägre orderingång kommande halvår.

– Förväntningarna på ökad efterfrågan ger effekt på rekryteringsbehovet, där fler företag nu vill öka antalet anställda. Bilden av rekryteringsbehovet är dock splittrad mellan delbranscherna. Arkitektföretagen är fortsatt pessimistiska, även om vi också här kan skönja en ljusning, säger Richard Österberg näringspolitisk expert Innovationsföretagen.

Bland industri-/techkonsultföretagen uppger hela 92 procent att de förväntar sig behöva nyanställa under kommande halvår. Motsvarande siffra för teknikkonsult- och arkitektföretagen är 55 procent respektive 17 procent. Nära hälften av arkitektföretagen uppger att de behövt säga upp medarbetare senaste halvåret och företagen räknar med att behöva dra ner på antalet medarbetare ytterligare kommande halvår. Men andelen företag som ser positivt på rekryteringsbehovet kommande sex månader har ökat något även för arkitektföretagen.

Byggkrisen i bostadssektorn förklarar de stora skillnaderna mellan företagens förväntningar på det kommande halvåret. Företag med större exponering mot bostadsbyggande är mer pessimistiska än andra. Över hälften av arkitekt- och teknikkonsultföretagen väntar sig en fortsatt minskad efterfrågan från bostadssektorn. De områden där störst andel arkitekt- och teknikkonsultföretag förväntar sig en ökad efterfrågan är miljöprojekt och utredningar, samt anläggningar såsom energiverk, kraftverk, tele och dylikt. Industri-/techkonsultföretagen väntar sig ökad efterfrågan inom samtliga områden. Framför allt inom produktions/processutveckling och teknisk IT där 63 respektive 70 procent av företagen väntar sig en stigande orderingång kommande sex månader.    

Prisutvecklingen under andra halvåret 2023 var negativ och sämre än förväntat. Under kommande halvår förväntas prisläget försämras ytterligare, det vill säga en övervägande andel företag räknar med att ytterligare behöva sänka sina priser till kund.

Läs hela rapporten här (pdf).

Om Investeringssignalen
Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitekt-, teknik- och industri- och techkonsultföretag. Den redovisar aktuell information om förväntningar på framtida orderläge, prisbild och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, vilket innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för bland annat bostäder och infrastruktur. Enkätperioden pågick mellan 2023-12-20 och 2024-01-12 och 127 medlemsföretag medverkade som tillsammans sysselsätter cirka 10 366 medarbetare. 

Kontaktuppgifter
Richard Österberg, näringspolitisk expert Innovationsföretagen
Mail: richard.osterberg@innovationsforetagen.se
Tel nr: +46 8 762 69 51

Linnea Kvist, kommunikationschef Innovationsföretagen
Mail: linnea.kvist@innovationsforetagen.se
Tel nr: 08-762 66 21 

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen
Mail: elin.lydahl@innovationsforetagen.se
Tel nr: +46 8 762 69 45