Hoppa till innehåll
Foto: Poxen

Innovations­företagen lanserar vägledning för tolkning av EU:s taxonomi

Innovationssektorn har en ledande roll i att utveckla framtidens hållbara samhälle och att driva samhällsbyggandets och industrins gröna omställning. Innovationssektorn ser EU:s gröna taxonomi som en möjlighet att stärka drivkrafterna, säkerställa finansiering och att driva på omställningen inom alla de sektorer som omfattas. Taxonomin har i det utvecklingsarbetet en stor potential att synliggöra innovationsföretagens nyckelroll och viktiga värdeskapande.

Innovationsföretagens vägledning för tolkning av EU:s taxonomi beskriver hur innovationssektorn kan anpassa sig till och dra nytta av EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Vägledning betonar sektorns roll i att driva samhällets gröna omställning och framhåller vikten av att inkludera design-, konsult- och konstruktionsarbeten mer tydligt i taxonomin för att bättre spegla innovationssektorns bidrag till hållbarhet.

– I grundtanken med EU:s Taxonomi finns ett gott syfte. Att attrahera investeringar till det som driver den hållbara omställningen. I utvecklingen av taxonomin framåt krävs ett tydligare fokus på att inkludera och synliggöra betydelsen av de värden som skapas i det design, konsult- och utvecklingsarbete som våra företag bidrar med, säger Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor.

Innovationsföretagen vill med denna vägledning både ge en mer rättvisande bild av innovationssektorns nyckelroll i samhällsbyggandets och industrins gröna omställning och att definiera gemensamma tolkningar av otydligheter i regelverket. Därigenom läggs grunden för ökad tydlighet och trovärdighet i innovationssektorns rapportering enligt EU:s taxonomi.