Hoppa till innehåll

Den senaste marknadsrapporten från EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar att tillväxten inom sektorn bromsar in samtidigt som lönsamheten avtar. – Utvecklingen på europeisk nivå liknar den vi har på den svenska marknaden. Ordervolymerna avtar och lönsamheten försvagas, säger David Cramér, analyschef på Innovationsföretagen.

EFCA-barometern visar att tillväxten avstannat för de europeiska marknaderna för ingenjörstunga konsultföretag. Andelen länder som uppger en svag hemmamarknad dubblerades jämfört undersökningen i april. Bilden är dock inte entydig. I vissa länder pågår fortfarande en återhämtning, som i t ex Spanien och en del östeuropeiska länder. Turkiet, å andra sidan, redovisar en svag utveckling.

Omsättningen har varit stigande i de flesta länder. Men svaren indikerar nu en avmattning, baserat på förväntad tillväxt de närmaste sex månaderna. Den negativa trenden har redan påverkat vinstmarginalen, som planar ut under 2019 och väntas avta under 2020. De huvudsakliga utmaningarna för branschen är fortfarande låga timpriser, kompetensbrist och digitaliseringen. Byråkrati och lönekostnader har ökat i betydelse.

– Generellt har lönsamheten minskat under perioden trots stark orderingång och stigande omsättning, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Avmattningen av ordervolymerna återspeglas ännu inte på personalbehoven. 17 länder rapporterade växande personalstyrkor och 12 länder om fortsatta rekryteringsbehov. Endast ett land sade att personalstyrkorna minskade och förväntades fortsätta göra det. Kompetensbristen är alltså ett utbrett europeiskt problem och väntas vara så även fortsättningsvis.

– Bristen på ingenjörer är inget svenskt fenomen, utan även ett europeiskt sådant. Kompetensbrist är den näst största utmaningen för branschen i Europa, efter låga prisnivåer, menar David Cramér, analyschef på Innovationsföretagen.

EFCA-barometern tas fram två gånger om året och bygger på enkätundersökningar bland de europeiska branschorganisationerna för tekniska konsultföretag. Rapporten produceras av EFCA i samarbete med  FRI i Danmark, Innovationsföretagen i Sverige och USIC i Schweiz. Undersökningen genomfördes under september och oktober med 28 branschorganisationer i 27 länder. EFCA har branschorganisationer i 28 länder och är den enda europeiska organisationen som representerar affärsintressena för ingenjörsföretag i tjänstesektorn, en sektor som sysselsätter runt en miljon anställda i Europa.

Efca Barometer Autumn 2019

För ytterligare information, kontakta:

David Cramér, Analyschef,
Tel: +46 (0)8 762 67 02