Hoppa till innehåll

Senaste månaderna med Coronapandemin har varit utmanande på många sätt. Samtidigt har det givit möjlighet att reflektera över det som sker och fundera över vad som är viktigt när det blir dags att återstarta Sverige.

Även när Coronapandemin pågår är det nödvändigt att vi orkar fokusera på långsiktiga frågor och det stora behovet av att tänka nytt som vi alla ser behövs.

Viktig remiss om installation av grön teknik leder tankarna rätt

En av dessa frågor som varit aktuell den senaste månaden är regeringens förslag om att utforma ett system för skattereduktion vid investering i grön teknik. I just den här remissen syftar regeringen på nätanslutna solcellsanläggningar, system för lagring av egenproducerad el samt installation av laddningspunkt för elfordon. Ett välkommet förslag, både ur sin tekniska utformning där både materialkostnader och arbetskostnad kan utgöra grund för avdragsrätt. Denna typ av stimulansåtgärder är både nödvändiga och effektiva om ambitionen är att Sverige ska klara uppsatta klimatmål. Men de föreslagna åtgärderna berör ett extremt smalt område.

Låt energieffektivisering blir ledstjärnan i gröna investeringar

Det Innovationsföretagen efterfrågar, vilket vi också påpekat i vårt remissvar, är att förslaget breddas till att röra alla typer av energieffektiviseringsåtgärder och investeringar i grön teknik. På så sätt kan fastighetsägare koncentrera sig på att göra rätt åtgärder i respektive byggnad. Risken är annars att fel åtgärder genomförs och att det inte finns ekonomi att gå vidare med det som verkligen behövde åtgärdas. Det vore kontraproduktivt.

 

Satsa på det Stora Klimatsteget

Men detta är inte det enda vi saknar. Då regeringens förslag handlar om privatpersoners rätt att göra avdrag så menar Innovationsföretagen att motsvarande åtgärder även måste göras för professionella fastighetsägare. Vi kallar förslaget det Stora Klimatsteget. Enkelt förklarat bygger åtgärden på ekonomiskt stöd för utredning, projektering, design och genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Modellen har testats inom industrin inom något som kallas Energisteget, där den fallit ut väl.  Innovationsföretagen ser ingen anledning till att detta ska begränsas till industrin utan borde givetvis gälla alla fastighetsägare. Syftet är att nyttja den kunskap som finns i alla de energikartläggningar som görs och se till att åtgärder genomförs. Många åtgärder blir idag inte genomförda och någon projektering genomförs inte. Detta ska det Stora Klimatsteget råda bot på.

 

En grön återstart av Sverige

Vårt budskap till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund är att utveckla och bredda förslaget och låta det bli ett startskott för grön omställning i samhällsbyggnadssektorn och en grön återstart av Sverige. En satsning som denna med ett tydligt fokus på grön omställning som kommer leda till minskade samhällskostnader och minskad klimatpåverkan. Dessutom bidrar det till fler gröna arbetstillfällen och ökad livskvalitet för miljontals svenskar i ett mer energieffektivt och hållbart samhälle.

/ Anders

Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen

Läs Innovationsföretagens remissvar: Skattereduktion för installation av grön teknik