Hoppa till innehåll

”Stor förväntan på att möjligheternas byggregler ska leda till högre innovationsgrad”

Idag överlämnar Innovationsföretagen sitt remissvar till Boverket avseende Möjligheternas byggregler. I remissvaret framhåller Innovationsföretagen att regelmodellen och ambitionen i huvudsak är bra men att det finns en risk för försämrad kvalitet i byggandet.

– Det finns en stor förväntan på att Möjligheternas byggregler ska leda till en bättre flexibilitet och skapa utrymme för innovation och nytänkande. Men ska detta lyckas så måste det finnas tydliga krav på byggherrar och beställare att upprätthålla en god bostadskvalitet, säger Anders Persson näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen anser att den föreslagna regelmodellen i huvudsak är bra och de förändringar som implementeringen av denna regelmodell kan, under vissa förutsättningar, bidra till att det skapas utrymme för större frihetsgrader, kloka avväganden och därmed ett större värdeskapande och en bättre funktion. Innovationsföretagen anser att detta bör fungera i situationer där brukare och slutkunder har en stark ställning. Det finns däremot en uppenbar risk för försämrad kvalitet i situationer där brukare och slutkunder har en svag ställning eller där marktilldelning sker i strikt priskonkurrens, utan tydliga kvalitetsambitioner.

Det finns en oro i sektorn att ett öppnare regelverk riskerar att missbrukas av oseriösa aktörer

Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen

– Det finns en oro i sektorn att ett öppnare regelverk, även om det införs med goda intentioner, riskerar att missbrukas av oseriösa aktörer för kortsiktig vinning och leda till ökade kostnader för samhället, försämrad byggnadskvalitet och sämre livsmiljöer som följd, säger Anders Persson.

Innovationsföretagen anser att en tydligare rollfördelning mellan staten och samhällsbyggnadssektorn i grunden är bra. Förändringen som det nya regelverket innebär är stor och utmanande. Det kommer att krävas ett mycket tydligare fokus och kravställande på kvalitet hos byggherrar, kommuner, bygglovshandläggare och i upphandlingsprocesser, för att lyckas med denna strukturella förändring.

Innovationsföretagens synpunkter i korthet

  • Ambitionen är god men risken för missbruk av regelverket är stor. Innovationsföretagen ställer sig positiv till Boverkets ambitioner och den nya regelmodellen. När det gäller de föreslagna regeltexterna signalerar flera medlemsföretag en stark oro kring otydligheter och olika tolkning som leder till och att ambitionen inte nås.
  • Minskad detaljreglering och strukturella förändringar kräver offentliga investeringar. Det föreslagna regelverket och förändrat ansvar och roller innebär en stor strukturell förändring i sektorn. Det kommer krävas stora ekonomiska investeringar från det offentliga för att få detta att fungera.
  • Arkitekt- och ingenjörsföretagens mandat behöver stärkas. Vid projektering har konsulten/projektören i praktiken en rådgivande roll och saknar lagstöd för att fatta beslut i avgörande frågor om bostadskvalitet.
  • Risk för olika tolkningar av regelverk. Minskad detaljreglering ökar risken för olika tolkningar och bedömningar hos handläggare i kommunerna. Digitala verifieringsmodeller och ett system för tredjepartskontroll kan bidra till att minimera detta och säkra kvalitet i byggandet.
  • Det finns risk för detaljreglering via standardisering. Boverket behöver tydligt beskriva att alla lösningar som uppfyller funktionskraven oavsett existerande standarder och branschpraxis ska kunna godkännas.
  • Regelverket måste lämna utrymme för långsiktig användning. Det saknas ett helhetstänk kring flexibla lösningar, flexibel användning och hur byggandet ska kunna vara en del i en resursmedveten och cirkulär ekonomi.
  • Det krävs tydliga kvalitetskrav vid marktilldelning.  Boverket behöver i sin vägledning förtydliga hur detta ska göras för att undvika en degradering av byggkvalitet.
  • Etablering av en praxis för god bygg- och bostadskvalitet är avgörande. Ska det nya regelverket underlätta för byggherrar, arkitekt- och ingenjörsföretag så krävs tid och resurser för etablering av normer och praxis som bidrar till god byggnadskvalitet.