Hoppa till innehåll

Innovations­företagen träffar infrastruktur- och bostads­ministern Andreas Carlson med anledning av den rådande byggkrisen

Idag träffar Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahl och näringspolitiska chef Anders Persson, tillsammans med representanter från Sveriges Arkitekter, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Syftet är att diskutera byggandet och framtida bostadslösningar.

Bostadsbyggandet går mot en kollaps. Enligt regeringen väntas bostadsinvesteringarna sjunka kraftigt under 2023 och det riskerar att leda till att bostadsbristen biter sig fast, inte bara i Stockholmsregionen utan i många delar av landet. Krisen i byggsektorn drabbar hela samhället.

Det snabba stoppet i byggandet har slagit hårt mot arkitektföretagen, men också mot teknikkonsultföretag inom bostadsbyggandet. Stoppet i bostadsbyggandet innebär utmaningar ur flera olika perspektiv. Dels är det en akut kris för arkitekt- och ingenjörsföretag i form av stopp i efterfrågan, minskad beläggning och minskad sysselsättning. Delvis hanteras det inom företagen med omfördelningar av resurser men det riskerar ändå att leda till varsel och uppsägningar. Minskad efterfrågan och minskade möjlighet för nyexaminerade att få anställning riskerar att leda till att individer väljer att söka sig till andra sektorer och företagen långsiktigt förlorar kompetens. Och den ekonomiska konsekvensen blir att företagen får minskade möjligheter att investera i sin långsiktiga utveckling. Dels innebär stoppet att Sverige riskerar att inte klarar bostadsförsörjningen och att det påverkat byggandet som helhet.

Regeringen behöver tydligt kliva in och ställa sig bakom de initiativ som tagits i näringslivet, bidra till att fler aktörer involveras och ge Boverket i uppdrag att fortsätta och utveckla den dialog och det arbete som sker. Det kvarstår därutöver ett tydligt uppdrag kring att utveckla och ta fram metoder och system för verifiering och kontroll av godtagbara lösningar. Inte minst för att effektivisera bygglovsprocesser. Detta ligger fortsatt i det offentligas ansvar.

– Nu krävs att regeringen tänker nytt och att vi gör rätt från början. Det går inte att lösa dessa strukturella utmaningar med att göra mer av samma, säger Elin Lydahl.

Näringslivet har tagit initiativ och påbörjat ett arbete med att ställa om, här kan regeringen bidra. En akut ”byggkris” och en lågkonjunktur är ett perfekt tillfälle att ta tag byggandets utmaningar.  Styra om resurser och rusta för kommande uppgång, med investeringar i proaktiv planering med hänsyn till förändrade behov, regioners industriella utveckling och de krav som klimatförändringarna ställer på samhället och byggandet.

Innovationsföretagens anser att det krävs konkreta och strukturella förändringar där regeringen kan bidra till att utvecklingen går åt rätt håll:

 • Arkitektföretagen har en nyckelroll i att planera rätt från början. Utnyttja expertkunnande när det gäller planering av bostäder, byggandet, mötesplatserna, städerna och regioner. Genom långsiktigt hållbar planering uppnås kontinuitet och kostnadseffektivitet. Även Sverige kan ligga i framkant och dra större nytta av arkitekternas kunnande och erfarenheter från arbete nationellt och internationellt.
 • Öka de offentliga investeringarna. När marknaden faller så frigörs kapacitet på marknaden. Nu är rätt tid för det offentliga att öka sina investeringar och att samtidigt bidra till att hålla i gång företag, sysselsättningen och med det förutsättningar för fortsatta skatteintäkter.
 • Bygg hållbart och vårda det vi har. När vi bygger, och bygger om, måste vi göra det hållbart. Vi måste nyttja den fulla potentialen i det befintliga och bygga vidare på det vi redan har. Det handlar inte bara om att bygga nytt, utan också om att renovera, återanvända och utveckla det befintliga. För att möjliggöra det krävs moderna regelverk som skapar möjligheter för fastighetsutveckling. Och att undanröja hinder så att vi lättare kan konvertera verksamhetslokaler till boende där det är möjligt. Det behövs möjlighet till flexibilitet både i hur man vill bo och hur vi skapar förutsättningar att blanda boende och verksamheter efter olika behov.
 • Inled en ny Sverigeförhandling. Denna gång med fokus på regional utveckling, regionförstoring och förutsättningar för hållbarhet och klimatanpassat resande och transporter. Det krävs en övergripande plan kring regional utveckling, infrastrukturutbyggnad och bostadsförsörjning. Det skapar förutsättningar för långsiktig regional utveckling, det skapar trygghet för näringslivets långsiktiga investeringar och ökar kommuners möjligheter att investera.
 • Utnyttja befintlig infrastruktur – förtäta där det är bäst. Stadsmiljöer kan ofta nyttjas på bättre sätt och effektivare än det görs idag. Ibland krävs förtätning och att bygga högre, med krav på gröna lösningar och platser för rekreation. Ibland behöver gatuutrymmen frigöras till annan användning än förvaring av stillastående bilar. Det skapar förutsättningar för att nyttja befintlig infrastruktur bättre och därmed förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande.
 • Kräv att livscykelkostnad ska vara styrande vid upphandling av byggande och infrastruktur. Offentlig upphandling måste utvärderas utifrån nytta ur ett livscykelperspektiv, innovationsvänlighet samt förmåga att minimera klimatpåverkan. Gör det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt.
 • Ställ krav på öppna dataformat vid upphandling. Säkerställa enhetlig informationshantering genom en tydlig kravställning av öppna dataformat enligt den öppna ISO-standarden IFC. Det öppnar upp för ökad konkurrens på marknaden, skapar förutsättningar för bättre datadriven utveckling, effektivisering och kostnadsbesparingar.
 • Styr om från linjärt till cirkulärt i incitament, regelverk och upphandling. Övergången till en cirkulär ekonomi kan accelereras genom att incitament, regelverk och upphandling styr mot resurshushållning, flexibilitet, ökat delande, återbruk, återvinning av resurser samt minskad klimatpåverkan. Inför krav på återbruk och återanvändning när det är fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv. Tillsätt en nationell arbetsgrupp med syftet att ta fram en nationell strategi för återbruk inom samhällsbyggnadssektorn.
 • Ställ klimatkrav vid offentliga investeringar. Avsaknaden av klimatkrav och värdesättandet av långsiktiga lösningar vid offentlig upphandling hämmar förutsättningarna för företag att utveckla och erbjuda de lösningar som långsiktigt krävs. Med kortsiktigt fokus skapas konkurrens om fel saker vilket riskerar att driva på kostnader för fel, skador och brister.
 • Stärk individen – Stärk individens möjligheter att finansiera och bruka en bostad genom att främja bosparande och utveckla systemet för bostadsbidrag till finansiellt svaga grupper bland äldre, unga och nyanlända.
 • Bygg livsmiljöer som sätter människors behov i centrum – Bostäderna behöver hamna i ett sammanhang som skapar en livsmiljö där människor vill leva och bo.
 • Stärk konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (RiR 2020:3) – Riksrevisionen granskade 2020 konsumentskyddet vid köp av bostadsrätter. Granskningen visar att skyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter har grundläggande brister jämfört med skyddet på andra konsumentmarknader. Riksrevisionen uppmanar regeringen att ta initiativ till att bostadsrättslagen ändras.
 • Möjligheternas byggregler – har syfte att förenkla regelverk och skapa utrymme för innovation och utveckling. Detta ska leda till ökad produktivitet och effektivitet i bostadsbyggandet. Men ska regeringen och Boverket lyckas med detta så behövs satsning på utbildning och samordning i sektorn. Regeringen behöver stötta det initiativ som sektorn tagit inom ramen för IQ Samhällsbyggnad och Samhällsbyggandets Regelforum. De stora aktörerna i sektorn har bara en liten del av marknaden. Det krävs stora resurser och samlad kraft för att nå ut till alla tusentals aktörer och företag som ingår i sektorn. Och initiativet behöver nu breddas för att nå ut till fler aktörer med ökad samverkan.
 • Forma ett starkt Innovationsprogram kring Samhällsbyggnadssektorns strukturomvandling. Inom ramen för Impact Innovation har sektorn via IQ Samhällsbyggnad tagit initiativ till och ansökt om ett Innovationsprogram. Initiativet går under namnet ”The Shift” – Ett innovationsprogram för samhällsbyggnadssektorns omställning behöver komma på plats så snart som möjligt för att driva och stötta kunskapsuppbyggnaden för värdeskapande och resurseffektivt byggande. Detta är centralt för att klara den nödvändiga strukturomvandling som samhällsbyggnadssektorn genomgår.