Hoppa till innehåll

Idag presenterar regeringen budgetpropositionen för 2021. Innovationsföretagen välkomnar flera av förslagen.

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag budgetpropositionen för 2021, en budget som enligt henne saknar motstycke. I en budget på 100 miljarder kronor måste det enligt vår uppfattning finnas utrymme för stora och övergripande strukturreformer. Innovationsföretagen ser delar i budgeten som går i rätt riktning.

Positivt med åtgärder som främjar kompetensutveckling, forskningsinvesteringar och sysselsättning

Det är positivt att medel avsätts för att minska skattetryck på arbete och företag. Det är en grundförutsättning för att få igång efterfrågan och att skapa sysselsättning. Men långsiktigt behövs en översyn av hela skattesystemet och en långsiktigt hållbar skatteväxling som sänker skattetrycket på arbete och kompetensinvesteringar till förmån för andra skattebaser. Vi välkomnar förstärkningen av FoU-avdraget, där arbetstidsvillkoret sänks från 75 till 50 procent samt att taket höjs från 450 000 kr per månad till 600 000kr per månad. Även förlängningen av expertskatten från 3 till 5 år är bra, men här hade regeringen kunnat gå längre och sänkt inkomstgränsen till 1,5 prisbasbelopp vilket skulle ligga i linje med konkurrerande länder som Danmark.

– Förslaget om ett förstärkt FoU-avdrag är bra och välkomnas av våra medlemmar. Det skapar ett incitament för ökade FoU-investeringar i Sverige. Vi känner samtidigt en oro för att pengarna inte når ut till företagen på grund av allt för rigid hantering av regelverket hos skattemyndigheten. Här krävs åtgärder från politiken så att användandet av FoU-avdraget inte försvåras i praktiken. säger Magnus Höij Förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Det krävs fler och mer genomgripande reformer för hållbar omställning

Innovationsföretagen är positiv till förslaget om totalt 3,4 miljarder kronor i incitament för energieffektivisering av flerbostadshus. I dialog med regeringen har vi föreslagit åtgärder i syfte att få igång energieffektivisering i hela fastighetsbeståndet genom att utvidga Energisteget för industrin till att omfatta alla fastighetsägare och byggnader. Innovationsföretagen anser fortsatt att det är rätt väg att gå och att vi måste utöka de nu lagda förslagen till att omfatta även detta.

– Införandet av ett incitament för energieffektivisering av byggnader är helt rätt och betonar vikten av att först fokusera på användandet innan vi nyinvesterar. Begränsningen till att bara gälla flerbostadshus är dock mycket olycklig. Risken är att åtgärder inte vidtas där de gör störst nytta, här krävs kompletterande åtgärder från regeringen, menar Anders Persson Näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

För ytterligare frågor kontakta:

Näringspolitisk chef, Anders Persson, Tel: +46 (0)70 509 69 17