Hoppa till innehåll

En ny rapport från Innovationsföretagen visar att framtidens arbetsliv står inför skiften som påverkar arbetslivets grunder. Men trots att arbetslivet förändrats, har regelverken och förutsättningarna för värdeskapande förblivit desamma.

Arbetslivet efter pandemin har i grunden förändrats. Rapporten ”Från fruktkorg till fest, frihet och förnyelse!” identifierar trender som på olika sätt kommer att omforma framtidens arbetsliv.

– Framtidens arbetsliv kommer fortsatt att utgöras av människor som vill skapa värde tillsammans med andra människor. Men förutsättningarna håller på att förändras. För att möta de här utmaningarna behövs ett samlat grepp både från näringsliv och lagstiftare, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Politiken har en nyckelroll om omställningen inte ska slarvas bort. Många regelverk tar inte hänsyn till dessa nya utmaningar utan är idag anpassade för en traditionell syn på arbete och fritid, som hindrar omställningen till ett modernt arbetsliv. För att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft behöver vi ha regelverk som gör det möjligt att arbeta flexibelt.

Men även chefer och företagsledningar har ett stort ansvar i att återerövra innovationsförmågan. I en digitaliserad värld blir en viktig nyckel att säkerställa att individer kan kommunicera med varandra på ett sätt som främjar den kollektiva kreativiteten. Rapporten visar att en tredjedel av Innovationsföretagens medlemsföretag anser att hög innovationsförmåga kommer vara en av de största utmaningarna efter pandemin.

–  Att förutsättningarna för framtidens arbetsliv har förändrats och ska förändras är uppenbart. Trots detta har politiken, regelverk och näringslivet hållit kvar i förlegade synsätt och strukturer. Även om detta har skett med en god ambition att skapa trygghet så hämmar det den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart samhälle, individens utveckling, företagens värdeskapande och konkurrenskraft. Det är dags att bryta upp dessa traditionella synsätt och strukturer, säger Magnus Höij.

Innovationsföretagen har identifierat tre områden där det krävs reformer för att kunskapsintensiva företag ska fortsätta kunna vara konkurrenskraftiga.

1. Distansarbete och ett ökat behov av flexibilitet krockar med förlegade skatteregler, försäkringar och andra strukturer. Här behövs det ett nytt regelverk för förmånsbeskattning och avdragsrätt vad gäller arbetsutrustning.

2. I nuläget ställer arbetsmiljölagstiftning krav på att arbetsgivare ska ansvara för anställdas arbetsmiljö, oavsett var de väljer att arbeta. Arbetsmiljölagen inte är anpassad för dagens arbetsliv och än mindre för framtidens arbetsliv.

3. De nya förutsättningarna utmanar befintliga lagar och regler. Det nuvarande skattesystemet måste reformeras i ljuset av det nya arbetslivets möjligheter.

Läs rapporten i sin helhet samt Innovationsföretagens reformförslag här.

Rapporten har tagits fram av Innovationsföretaget tillsammans med Kairos Future.

Magnus Höij, förbundsdirektör, Tel: +46 (0)8 762 67 05
Linnea Kvist, kommunikationschef, Tel +46 (0) 8762 66 21