Hoppa till innehåll

I stället för de utlovade tio dagarna dröjer arbets­tillstånd för arbets­krafts­invandrare nu tre–fyra månader. Så här kan det inte fortsätta, skriver företrädare för arbetsgivar­organisationer.

Valrörelsen handlade mest om Sveriges brister. Så är det ofta. Men för att hantera dessa brister behöver den nya regeringen nu utgå ifrån vårt lands styrkor. Och då är det ett faktum att Sverige är ett ledande innovations­land där det är företagens förmåga att konkurrera globalt som bygger Sveriges välstånd. Men också att reform­takten länge har varit för låg och andra länder är på väg i kapp och förbi oss. Nu krävs snabba åtgärder för att ge svenska tech- och innovations­företag förutsättningar att konkurrera på världs­marknaden och kunna erbjuda världs­ledande lösningar på de samhälls­utmaningar vi står inför som land, inte minst klimat­omställningen. Då är det en enskild faktor som är helt avgörande här och nu, nämligen kompetens­försörjningen. Många av de åtgärder som krävs för att säkra kompetens­tillgången ser vi effekten av först på längre sikt:

  • Examinationsgraden på inte minst ingenjörs­utbildningarna måste öka, i dag tar bara varannan examen.
  • Den högre utbildningen måste dimensioneras efter behoven på arbets­marknaden, i dag utbildas allt för många till yrken med dåliga framtids­utsikter.
  • Fler elever måste klara av grund­skolan med godkända betyg, Sverige har inte råd att slösa bort en enda individ. Alla behöver få chansen att nå sin fulla potential.

Men det finns också åtgärder för att stärka företagens kompetens­försörjning där ett beslut i dag gör stor skillnad redan i morgon. Det gäller till exempel de skenande handläggnings­tiderna för arbets­tillstånd åt de ingenjörer och programmerare som rekryteras från länder utanför EU. I stället för de utlovade tio dagarna dröjer arbets­tillstånden nu tre–fyra månader. Det leder till att de nya medarbetarna väljer ett annat land, att företagen tappar kunder och att Sverige förlorar både konkurrens­kraft och fart i klimat­omställningen.

Så här kan det inte fortsätta. Och det finns snabba åtgärder att vidta:

  • Mest akut är att Migrations­verket omprövar sin nya praxis där arbets­tagare med prov­anställning endast beviljas arbets­tillstånd i sex månader. Denna nya praxis skapar osäkerhet för medarbetaren och dennes familj men också ytterligare onödig byråkrati för att förlänga arbets­tillståndet när prov­anställningen löper vidare i en tillsvidare­anställning. Det kräver ännu en tillstånds­process och denna måste sättas i gång innan det befintliga tillståndet går ut. Annars får man inte rätt att arbeta under handläggnings­tiden. Sammantaget skapar denna nya praxis ytterligare administration, osäkerhet, frustration och ja, ännu längre tillstånds­tider för alla. Migrations­verkets nya praxis med sexmånaders­tillstånd för prov­anställningar måste därför omgående rivas upp.
  • En myndighet gör det som den mäts på. Om regeringen vill säkra kompetens­försörjningen måste man därför också följa upp handläggnings­tiderna för arbets­tillstånd i reglerings­brevet för 2023 och ge Migrations­verket i uppdrag att pressa ned dem ordentligt. Migrations­verket bör också ges i uppdrag att särskilt prioritera de företag som är certifierade och har skött sina ansökningar exemplariskt. Migrations­verket bör dessutom redan i höst skapa en talang­express för företag inom branscher som har en fläckfri historik. Talang­expressen bör bestå av specialiserade handläggare med en hög tilltro till företagen och ett fokus på att stötta dem genom tillstånds­processen för att ytterligare pressa ned handläggnings­tiderna.
  • Migrationsverket måste göra ansöknings­processen 100 procent digital och acceptera digital signering även för fullmakter. Det är hög tid att sluta ställa krav på inskannade fysiskt under­tecknade dokument. Men även att se till att alla krav som ställs på en komplett ansökan finns med tydligt och klart också i den digitala ansökan. Det är magstarkt att kräva kompletteringar på uppgifter man inte frågat efter från början.

Sist men inte minst. Det förekommer missbruk med arbets­tillstånd. Det är allvarligt och måste bekämpas med kraft. Men åtgärderna måste vara träffsäkra. Det behövs inte fler generella hinder för arbetskrafts­invandringen till den kunskaps­intensiva tjänste­sektorn där det i princip saknas problem och vars företag bär på nyckeln till Sveriges fortsatta konkurrens­kraft.

Därför vill vi att den nya regeringens och Migrations­verkets fokus nu i stället riktas mot att göra Sverige till ett av världens mest attraktiva länder för globala talanger. Förutsättningarna finns. Men mycket arbete återstår för att nå dit. Vi utgår ifrån att den nya regeringen vill säkra Sveriges konkurrens­kraft och förmåga att generera nya svenska jobb och då bör kompetens­försörjningen stå högt upp på att-göra-listan.

Anders Persson
tillförordnad förbunds­direktör Innovations­företagen
Åsa Zetterberg
förbunds­direktör Techsverige
Patrick Joyce
chefs­ekonom Almega

Läs hela debattartikeln på SVD Debatt här.