Hoppa till innehåll

En ny analys från Sweco med åtta scenarier visar bland annat att kapade utlandsförbindelser skulle ha störst påverkan på de svenska elpriserna, medan överföringskapacitet utan flaskhalsar skulle minska elpriserna i söder, men kraftigt öka dem i norr.

Elmarknaden är komplex och de svenska elpriserna påverkas av en mängd faktorer. Att påstå att enskilda kraftslag skulle vara lösningen på de höga elpriserna leder till missförstånd om hur elmarknaden kan utvecklas i praktiken.

– Det finns ingen silver bullet – inget enskilt kraftslag eller åtgärd som sänker elkostnaderna på lång sikt. Vi behöver mer av allt, säger Conny Udd, divisionschef Energy & Industry på Sweco.

Han rekommenderar en bred energiöverenskommelse.

– En energikommission där marknadens aktörer medverkar skulle möjliggöra viktiga investeringar i elnät, energiproduktion och säkerställa den kompetensförsörjning som krävs, säger Conny Udd.

Slutsatser från analysen ”Elpriset i Sverige – åtta scenarier och deras prispåverkan”

  • Kapade utlandsförbindelser har störst påverkan på de svenska elpriserna, men innebär en sårbarhet för Sverige
  • Ett Sverige utan flaskhalsar skulle minska elpriserna i söder, men även innebära kraftiga prisökningar i norr
  • Årets kraftiga prisökningar på elmarknaden beror huvudsakligen på stigande gas- och kolpriser i Kontinentaleuropa
  • Mer elproduktion med låga rörliga kostnader (exempelvis kraftvärme, solkraft, havsvind, kärnkraft), dämpar elpriset, oavsett kraftslag
  • Efterfrågeflexibilitet har potential att sänka elpriserna

Ladda ner analysen här.