Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen kan konstatera att regeringens förslag fokuserar på elproduktion där kärnkraften ska spela en helt avgörande roll. Ökad energiproduktion är viktigt, men en energipolitisk inriktningsproposition behöver ett tydligare helhetsgrepp kring hela energisystemet som även inkluderar energianvändning, återvinning, lagring, bioenergi, värme och vätgas. Regeringens inriktning kan uppfattas som en riskfylld, potentiellt mycket kostsam, och inte helt teknikneutral väg att gå. Konkreta åtgärder här och nu lyser också med sin frånvaro. Innovationsföretagen hade önskat se kraftfulla åtgärder för att stimulera energieffektivisering. Detta saknas dock helt. I stället aviserar regeringen en översyn av energieffektiviseringsmålen.

– Det väcker mer oro än framtidstro. Det finns fortsatt stora effektiviseringar att göra i energisystemet, såväl inom industrin, i det byggda beståndet, som i kommuners och regioners verksamheter, säger Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen efterlyser en tydlig politisk inriktning som tydliggör att samhällsekonomiskt lönsam energieffektivisering kan bidra till att nå de miljö-, klimat- och energipolitiska målen.

– Målet för energieffektivitet behöver ytterligare förstärkas, inte försvagas. Detta för att frigöra kapacitet, effekt och energi, i hela energisystemet. Det är helt centralt att regeringens nu föreslagna översyn av energieffektiviseringsmålen inte får motsatt effekt, säger Anders Persson.

Innovationsföretagen ser positivt på att Svenska Kraftnät får ett tydligare ansvar att samordna den långsiktiga planeringen av det nationella elsystemet. Där regeringen trycker på leveranssäkerhetsfrågan. Det är en utmaning idag med uppdelning av ansvar för produktion, nät, lagring, flexibilitet och energieffektivisering.

– Här behövs samordning för att kunna prioritera samhällsekonomiskt effektiva lösningar och undvika suboptimeringar eller felaktiga investeringar, säger Anders Persson.

Det är fortsatt viktigt att politiska åtgärder i grunden är teknikneutrala och att tydliga incitament finns på alla nivåer för effektiv användning när det kommer till effekt, energi och resurser. Här saknas tyvärr tydlighet i den nu framlagda planen som snarare nu ställer allt sitt hopp till kärnkraftens utbyggnad och i allt för stor omfattning fokuserar på ökad produktion.

Innovationsföretagens medlemmar sitter på den kunskap och erfarenhet som krävs för att klara omställningen till ett effektivt energisystem, effektiv energianvändning och ett hållbart samhälle. Det innebär även kunskapen för att klara de miljö- och klimatutmaningar vi står inför. Höga klimatambitioner och konkreta åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan är helt centralt för att politiken ska vara relevant. Inte minst för att bidra till ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv. Där är innovationer och kunskap kring effektiv energi och resursanvändning helt avgörande. Det bygger internationell konkurrenskraft. Här har svenska företag möjlighet att ta en ledarroll men då krävs strukturella förändringar som bidrar till just detta.

– Ett mer systemövergripande och teknikneutralt angreppssätt från regeringen hade varit önskvärt. Med ett tydligt fokus på effektivisering av energianvändning, ett effektivt resursutnyttjande, nyttjande av alla energislag och en långsiktig utbyggnad av energiinfrastrukturen, säger Anders Persson.