Hoppa till innehåll

Därför behövs en snabbare klimatomställning

En snabbare klimatomställning behövs. Forskning visar entydigt på att mänsklighetens koldioxidutsläpp påverkar klimatet.
Innovationsföretagen ser Parisavtalet som en given utgångspunkt i arbetet med att minska utsläppen och står bakom den nationella målsättningen om netto-noll utsläpp i Sverige till 2045. Innovationsföretagen anser att det är helt centralt att Sverige håller fast vid sina klimatmål i enlighet med Parisavtalet. Vi klarade av att nå etappmålet för 2020 men nu krävs ökat tempo i klimatomställningen för att nå även 2030 och 2040 års etappmål. Vi måste förändra våra beteenden, investera i klimatsmarta lösningar och skapa förutsättningar för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5°C. 

En snabbare klimatomställning är bra för Sverige. Sverige har allt att vinna på att gå före i klimatomställningen och genom svenska innovationsföretag kan vi i hög takt förändra hur vi lever, reser, arbetar, bygger och bor. Men det kräver politiskt ledarskap, tydliga ramar och ekonomiska incitament som ger långsiktiga spelregler och gör det möjligt att utveckla de klimatsmarta lösningarna här i Sverige. En fortsatt digitalisering med utbyggd IT-infrastruktur är också en förutsättning. 

Näringslivet är nyckeln till en framgångsrik klimatomställning. Ska Sverige klara klimatmålen och samtidigt skapa förutsättningar för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv så måste svenska företag kunna konkurrera med innovativa lösningar som minskar utsläpp och levererar nytta över tid. För en snabb omställning krävs innovation av såväl produkter som processer. Företagen är beroende av en tydlig och hög ambition för svensk klimatpolitik. Med tydlig riktning, tydliga spelregler och effektiva tillstånds- och upphandlingsprocesser kan svenska innovationsföretag bidra till att Sverige inte bara når de nationella målen utan också bidrar på global nivå.  

Det är dags låta Sveriges klimatpolitik göra skillnad på riktigt. En hållbar klimatpolitik måste bygga på goda villkor för företag att utvecklas i Sverige och en internationellt konkurrenskraftig svensk ekonomi. Med rätt verktyg, förutsättningar och regelverk är klimatomställningen en möjlighet för Sverige och svenska företag att skapa innovation, sysselsättning och hållbar tillväxt. 

Innovationsföretagens förslag i korthet:

  1. Skärp EU:s utsläppshandel och sätt ett globalt pris på utsläppen.
  2. Ta lika stor hänsyn till konsumtionsbaserade klimatutsläpp som till de inhemska.
  3. Fastställ en nationell koldioxidbudget.
  4. Låt svenskt bistånd bidra till hållbar omställning och efterfrågan på hållbara svenska lösningar. 
  5. Kräv att all offentlig upphandling ska vara innovationsvänlig och styr mot klimat- och hållbarhetsmålen. 
  6. Styr om från linjärt till cirkulärt i incitament, regelverk och upphandling. 
  7. Låt EU:s gröna taxonomi driva på omställningen genom starkare drivkrafter och finansiering.
  8. Sätt energieffektiviseringen först.
  9. Inför kraftfulla ekonomiska incitament för energieffektivisering för både privata och kommersiella fastighetsägare.