Hoppa till innehåll

Därför behövs en snabbare klimatomställning

En snabbare klimatomställning behövs. Forskning visar entydigt på att mänsklighetens koldioxidutsläpp påverkar klimatet. Parisavtalet är en
given utgångspunkt i arbetet med att minska utsläppen och Innovationsföretagen står bakom den nationella målsättningen om netto-noll utsläpp i Sverige till 2045. Vi anser att det är helt centralt att Sverige håller fast vid sina klimatmål i enlighet med Parisavtalet. Vi klarade av att nå etappmålet för 2020 och nu krävs ökat tempo i klimatomställningen för att nå även 2030 och 2040 års etappmål. Vi måste förändra våra
beteenden, investera i klimatsmarta lösningar och skapa förutsättningar för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5°C.

En snabbare klimatomställning är bra för Sverige. Sverige har allt att vinna på att gå före i klimatomställningen och genom svenska innovationsföretag kan vi i hög takt förändra hur vi lever, reser, arbetar, bygger och bor. Men det kräver politiskt ledarskap, tydliga ramar och ekonomiska incitament som ger långsiktiga spelregler samt gör det möjligt att utveckla de klimatsmarta lösningarna här i Sverige. Ett hållbart samhällsbyggande och en fortsatt digitalisering är en förutsättning för klimatomställningen.

Näringslivet är nyckeln till en framgångsrik klimatomställning. Ska Sverige klara klimatmålen och samtidigt skapa förutsättningar för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv så måste svenska företag kunna konkurrera med innovativa lösningar som minskar utsläpp och levererar nytta över tid. Sverige kan inte möta klimatomställningen med mer av samma; för en snabb omställning krävs innovation av såväl produkter som processer. Företagen är beroende av en tydlig och hög ambition för svensk klimatpolitik. Med starka incitament samt effektiva upphandlingar som styr mot minskad klimatpåverkan kan svenska innovationsföretag bidra till att Sverige inte bara når de nationella målen utan också sänker de globala utsläppen.

Innovationsföretagens förslag i korthet:

 1. Vidta omgående nödvändiga åtgärder för att snabbt minska Sveriges klimatutsläpp.
 2. Ta lika stor hänsyn till konsumtionsbaserade klimatutsläpp som till de inhemska.
 3. Fastställ en nationell koldioxidbudget.
 4. Driv på för fortsatt hög takt i EU:s klimatomställning och minst 90 procent utsläppsminskningar till 2040.
 5. Skärp EU:s utsläppshandel och sätt ett globalt pris på utsläppen.
 6. Säkerställ att svenskt bistånd bidrar till hållbar omställning. 
 7. Kräv att alla investeringar med offentliga medel ska vara innovationsvänliga och styra mot klimat- och hållbarhetsmålen.
 8. Styr om från linjärt till cirkulärt i incitament, regelverk och upphandling.
 9. Låt EU:s gröna taxonomi och CSRD driva på omställningen genom starkare drivkrafter och finansiering.
 10. Investeringsskulden behöver betalas av.
 11. Investeringar och underhåll behöver stärka samhällets resiliens.
 12. Innovation är nyckeln till ett hållbart samhällsbyggande.
 13. Sätt energieffektiviseringen först.
 14. Inför kraftfulla ekonomiska incitament för energieffektivisering för båda privata och kommersiella fastighetsägare.