Hoppa till innehåll

Välkomna förslag för ett starkare Sverige

Produktivitetskommissionen presenterar 113 åtgärder för att boosta Sveriges ekonomi och möta framtida utmaningar inom klimatförändringar och digitalisering. Innovationsföretagen välkomnar förslagen och betonar behovet av omedelbara investeringar för att stärka svensk konkurrenskraft.

Regeringens Produktivitetskommission lämnade idag sin första delrapport om vägar till ett svenskt produktivitetslyft. Efter en relativt hög produktivitetsutveckling på 2,7 procent per år mellan nittiotalskrisen och finanskrisen har Sverige, likt många andra västländer, gått igenom en period av betydligt sämre produktivitetsutveckling på i snitt 0,9 procent per år. När de första förslagen för att åter lyfta den svenska ekonomins förmåga att ständigt vässa sig nu kommer är det innovationssektorn som står i centrum.

– Vi välkomnar förslagen och delar bedömningen att ökade investeringar i infrastruktur, åtgärder för ett ökat bostadsbyggande och ett vassare utbildningssystem är helt rätt väg att gå varje regering som vill lyfta Sveriges konkurrenskraft, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Produktivitetskommissionen lämnar 113 förslag i sin delrapport för att lyfta produktivitetstillväxten i Sverige och framhåller den enorma potentialen i att vidta åtgärder nu. Med bara ett lyft från 1 till 1,5 procent produktivitetstillväxt per år skulle Sveriges BNP om 25 år vara 1 000 miljarder kronor högre.

– Vi vill att regeringen nu tar krafttag för att öka investeringarna i svensk konkurrenskraft. Förutom de dubbla utmaningarna som klimatförändringarna och digitaliseringen innebär måste Sverige nu snabbt bygga upp sin motståndskraft i krig. Även om alla tre utmaningarna brådskar så blir förmågan att klara ett väpnat angrepp avgörande och inskärper på ett helt annat sätt vikten av att agera nu, säger Joakim Bourelius.

I förra veckan presenterade Almega en rapport om svensk produktivitetsutveckling och den växande roll som tjänstesektorn, men i synnerhet den kunskapsintensiva tjänstesektorn har för Sveriges ekonomi. Bland annat visar Almegas rapport att företagstjänster, där bland annat arkitekt-, och ingenjörskonsulttjänster ingår i dag sammantaget utgör 16 procent av BNP. Huvuddelen av företagstjänsterna är kunskapsintensiva tjänster som vuxit snabbt de senaste 25 åren och expansionen inom denna del av svensk ekonomi har bidragit med en fjärdedel av Sveriges totala BNP-tillväxt sedan 2000.  

Bland de 113 förslag som Produktivitetskommissionen lämnar finns bland annat följande:

Bostäder och byggande: För att öka bostadsbyggandet föreslår Produktivitetskommissionen en översyn av bostadspolitiken för att förenkla regelverk och processer samt se över planmonopolet. Förslagen inkluderar även fri hyressättning vid nyproduktion och förändringar i strandskyddet.

Transportinfrastruktur: Kommissionen betonar behovet av att fokusera på underhåll och reinvestering i befintlig infrastruktur framför nybyggnation, eftersom många delar av den svenska transportinfrastrukturen är åldrande och har försämrad kapacitet.

Utbildningsväsendet: Produktivitetskommissionen föreslår förändringar för att adressera problem inom utbildningssystemet, inklusive att knyta betygsättning till externt rättade nationella prov och införa en arbetsmarknadskomponent i resurstilldelningssystemet för högre utbildning.