Hoppa till innehåll

Framtidens EU

Den 6–9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, och i Sverige går vi till val den 9 juni. Då väljs 21 svenska ledamöter, med möjligheten att påverka EU:s framtid. Innovationsföretagen vill att Sverige är drivande för att EU ska prioritera rätt frågor med fokus på att bygga en stark inre marknad och ett konkurrenskraftigt EU under nästa mandatperiod.

Att EU fungerar och utvecklas i rätt riktning är avgörande för Sveriges välstånd. Vår tillväxt, handel och våra jobb är direkt beroende av EU och den riktning EU tar i framtiden. Ett konkurrenskraftigt Europa är dessutom vår starkaste tillgång i en utmanande omvärld.

EU är Sveriges viktigaste marknad och därför behöver hela Europa gå bra ekonomiskt och må bra demokratiskt. Samtidigt blir den politiska debatten också på Europanivå alltmer polariserad och det hotar att sänka EU:s reformförmåga under de kommande fem årens mandatperiod. Det vore mycket olyckligt.

Sveriges röst, i parlamentet, i rådet och i kommissionen, är viktig för att unionen ska fokusera på rätt saker. Innovationsföretagen vill att svenska europaparlamentariker ska driva på för ett konkurrenskraftigt och resilient Europa som är attraktivt för investeringar och internationell talang. Vi vill också se ett fortsatt högt tempo i klimatomställningen så att Europa kan bli världens första klimatneutrala kontinent. 

Läs mer hos våra samarbetsorganisationer

Innovationsföretagen vill se ett Europa som:

Är mer konkurrenskraftigt

 • EU:s regelkrångel kostar 700 000 jobb och mer än varannan företagare upplever att krånglet ökar.  
  • Vi vill se mer effektiva regler som tillämpas likadant i alla medlemsländer så att det blir enklare att jobba och driva företag i hela EU. 
  • Kommissionens SME Relief Package bör genomdrivas för minskad regelbörda för små och medelstora företag och lagkrav på rimliga betaltider. 
 • Kunskap är konkurrenskraftens viktigaste råvara. Därför är det ett problem att EU investerar mindre i forskning och innovation än USA och Kina. 
  • EU:s gemensamma FoU-investeringar behöver öka, svara mot företagens behov och vara enkla att ansöka o.m
 • Lagar och regler ska inte välja teknik eller lösningar åt marknaden. Det gör företagen bäst själva.  
  • Därför vill vi att all teknik hanteras genom proportionerliga, teknikneutrala och riskbaserade EU-regleringar som ger stort ansvar till företagen genom självcertifiering, uppförandekoder och marknadsdrivna standarder.  

Bereder vägen till att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten

 • Varannan svensk ser klimatet som EU:s viktigaste fråga. Och mycket finns kvar att göra för att nå etappmålen på väg mot klimatneutralitet 2050. 
  • Vi vill se ett ambitiöst etappmål om minst 90 procent lägre klimatutsläpp till 2040. Men också fokus på vägen dit så att utsläppen minskar varje år. Ett fortsatt europeiskt klimatledarskap stärker svenska företags förutsättningar att växa och exportera.  
  • Vi vill att EU ökar investeringarna i gränsöverskridande infrastruktur och energisystem. Det ger sätt att klara den gröna omställningen och högre resiliens samt bättre marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt.  
  • Ta fram en Blue Deal. Ingen grön omställning utan en blå deal. Investeringsskulden i VA-systemen är en europeisk utmaning och klimatförändringarna ökar behoven ytterligare.    
  • Styr om från linjärt till cirkulärt i incitament, regelverk och upphandling. Alla relevanta EU-förslag bör styra mot mindre resursåtgång och klimatpåverkan genom krav på att optimera användningen av befintliga tillgångar, återbruk och cirkularitet. 

Stärker kompetensförsörjningen

 • Sju av tio företag har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt fungerar den fria rörligheten för både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare dåligt.
  • Därför vill vi se att kvalifikationer erkänns ömsesidigt nom EU så att de olika ländernas arbetsmarknader fungerar bättre ihop.  
  • Vi vill också se öka europeiska FoU-investeringar och ett gemensamt arbete för att Europa ska bli en mer attraktiv karriärdestination.