Hoppa till innehåll

Nära-nollenergibyggnader

STD-företagen har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementet angående ”Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader.”

Ref: Näringsdepartementets remiss: N2011/7477/E

STD-företagens sammanfattande synpunkter är följande:

  • Skärpta krav i byggregler för byggnaders energiprestanda
  • Enhetliga, enkla och robusta regler
  • Ändrade regelverk som jämställer olika typer av uppvärmningsformer
  • Systemgränser som omfattar all energianvändning påverkad av byggnadsutformning
  • Stimuleringsinsatser för demonstrationsanläggningar och byggnadsprojekt
  • Ökad satsning på utbildning kring byggprocess och byggnaden som system
  • Förbättrad uppföljning av nära-nollenergibyggnader

Läs hela remissvaret.
 

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast