Hoppa till innehåll

Nya regler om upphandling, SOU 2014:51 och DS 2014:25

Remiss från Finansdepartementet.

Den 3 juli presenterade Genomförandeutredningen sitt delbetänkande över hur EU:s nya direktiv för offentlig upphandling ska genomföras i svensk lag, SOU 2014:51, Nya regler om upphandling.

Samma dag presenterade Socialdepartementet sin kompletterande promemoria som syftar till att genomföra delar av EU:s direktiv för offentlig upphandling, Ds 2014:25, Nya regler om upphandling. De nya direktiven kommer markant att förändra de svenska bestämmelserna för offentlig upphandling. Både reglerna inom klassisk sektor (LOU) och försörjningssektorn (LUF) kommer att påverkas.

STD-företagen har lämnat remissyttrande över delbetänkandet och promemorian.  Sammanfattningsvis anger STD-företagen i sitt remissyttrande:

  • Inköpscentraler ska inte få bedriva grossistverksamhet.
  • Användningsområdet för förhandlat förfarande med föregående annonsering behöver tydliggöras.
  • Innovationspartnerskap ska inte begränsas till företag som driver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet.
  • Bestämmelser om tilldelning av kontrakt behöver implementeras på ett tydligare sätt så att det klart framgår vilka verktyg som finns.
  • Det kan behöva förtydligas att kvalitetsaspekter, som offererad organisation, kan användas som tilldelningskriterium vid sidan av en analys av livscykelkostnader.
  • Upphandlande myndigheter bör ha en obligatorisk skyldighet att förkasta onormalt låga anbud när en leverantör inte kan presentera en tillfredsställande förklaring.
  • Bestämmelser om direktbetalning till underleverantörer bör inte införas i svensk lagstiftning.

Läs hela remissyttrandet här

De nya reglerna om upphandling ska träda ikraft under våren 2016.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast

Länk till remiss på regeringen.se