Hoppa till innehåll

Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (Ä 2021-1221).

Innovationsföretagen tillstyrker förslaget med nedanstående kommentarer och synpunkter.

Bakgrund
Innovationsföretagen verkar för att utveckla lagstiftning och regelverk kring korttidsarbete så att det är bättre anpassat för ett modernt näringsliv, företagens behov av omställning och stöd vid tillfälliga och akuta kriser, samt medarbetarnas möjlighet att behålla sin anställning. Kompetensutveckling under korttidsarbete är en viktig komponent i detta arbete.

Att nyttja stöd för korttidsarbete för att förbättra möjligheten att behålla medarbetare i anställning är en positiv möjlighet för både individen och för företaget. Dock kan det vara ett risktagande om regelverk inte fungerar på det sätt som var tänkt. Eller om företaget riskerar att få avslag på sin ansökan pga. att formalia inte är uppfyllt eller om regelverk är utformat på ett otydligt sätt.

Vi har under det senaste året fått ta del av många händelser där företag pga. misstag eller otydlighet i regelverk råkat illa ut i deras ambition att behålla medarbetare i anställning och bidra till god sysselsättning. Dels genom orimligt lång väntan på att erhålla medel, dels där ansökan om stöd för korttidsarbete slutat med avslag och återbetalningskrav pga. olika formaliafel.

Ända sedan start har Innovationsföretagen drivit frågan kring att utnyttja tiden då arbete ej utförs till olika kompetenshöjande insatser. Vi välkomnar därför förslaget om ersättning för kompetenshöjande åtgärder i samband med korttidsarbete. Åtgärder som kommer bidra till medarbetaren och företagets omställning.

Det är centralt att det regelverk som föreslås gällande kompetensinsatser vid korttidsarbete inte ska öka företagens ekonomiska risk utan istället stimulera företagen att bidra till denna viktiga omställning och kompetenshöjning.

Synpunkter på förslaget
Det regelverk som Tillväxtverket nu remitterar berör främst vilka kostnader som kan ersättas vid kompetensinsatser internt och externt samt vilka underlag som behöver redovisas vid avstämning.

Generellt
De underlag som behöver redovisas vid ansökan respektive avstämning bör hållas till ett minimum. Vid ansökningstillfället ska företaget endast behöva indikera ambitionen att genomföra utbildningsinsatsen. Genomförandet ska sedan anpassas, konkretiseras och i god dialog med lokala parter utformas för att bidra på bästa möjliga sätt. Det kan vara en blandning mellan externa/interna kurser, Online-utbildningar, kunskapsvalidering, handledda moment och övningar. Dessutom mentorskap i form av att gå bredvid eller att lära nytt av senior medarbetare eller yngre förmåga med nya kunskaper som behöver komma andra medarbetare till del. Mycket av kompetenshöjande åtgärder är också kopplat till individers utvecklingsplan eller kunders specifika behov.

Att i förväg definiera eller specificera exakt hur detta ser ut i regelverk är därför alltför utmanande. Tillväxtverket bör därför vara mycket generell i sin formulering och endast lämna exempel på vad en kostnad skulle kunna vara. Annars riskerar tillämpningen av regelverket leda till att endast det som står beskrivet anses som avdragsgillt.

Läs hela remissvaret:

Remissvar Tillväxtverket Ä 2021-1221

Status
Besvarad

Från
Tillväxtverket

Svar senast
24 februari 2021

tillvaxtverket.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer