Förslag till klimatanpassning i offentlig upphandling

Regeringen gav i våras SMHI och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att leverera en förstudie kring möjligheterna till ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar har en viktig roll i att aktivt arbeta med klimatanpassningsåtgärder. Vi har tillsammans med representanter från våra medlemsföretag varit delaktiga i dialogen och fått lämna synpunkter och förslag på rekommendationer.

Klimatet förändras och det innebär nya utmaningar för vårt samhälle med bland annat följder som ökad nederbörd, högre medeltemperatur och förhöjda vattennivåer. Hur vi påverkas beror på hur mycket och snabbt klimatet förändras, men också på hur väl förberett samhället är för att möta och anpassa sig till ändrade villkor. Därför måste vi redan nu planera för och se till att våra samhällsstrukturer är robusta och flexibla nog att möta de följder ett förändrat klimat för med sig. Dagens beslut inom samhällsbyggnad och fysisk planering medför konsekvenser på lång sikt, och vi bör planera för förändrade fysiska förutsättningar för att få ett mer långsiktigt hållbart samhälle

Rapporten levererades till Regeringen idag den 30 november 2017. 

Mer information finns på följande länk:
www.smhi.se/nyhetsarkiv/forslag-for-klimatanpassning-i-offentlig-upphandling-1.127848

 De slutgiltiga förslagen och rekommendationerna är:

•        Skapa beställargrupper för klimatanpassningsåtgärder
•        Undersöka innovationspotentialen i klimatanpassningsåtgärder
•        Skapa metodstöd eller vägledning för utredningar av klimatanpassningsåtgärder
•        Skapa stöd genom standardiserade beräknings- och simuleringsunderlag
•        Genomföra klimatanpassningslyft – kortutbildningar för yrkesverksamma
•        Uppdatera Boverkets byggregler genom att tillföra klimatanpassningsaspekter
•        Införa klimatanpassningsperspektiv i regleringsbrev och ägardirektiv
•        Genomföra en serie rundabordssamtal med fastighetsbranschen med klimatanpassningsperspektiv
•        Uppmuntra till utveckling av frivillig certifiering och märkning