Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen årliga marknadsrapport Branschöversikten visar på vikande lönsamhet trots fortsatt stark tillväxt för arkitektföretag, teknikkonsulter, industrikonsulter, test-, inspektions- och certifieringsbolag. Lägre beläggningsnivåer i kombination med svag prisutveckling är främsta orsaken.

Branschen omsatte 94,5 miljarder kronor i Sverige år 2018, en ökning från 86 miljarder kronor 2017. Omsättningstillväxten var fortfarande stark och i nivå med förra året, 8 % (företag med 1,3 miljarder i omsättning och 1800 anställda har lagts till i årets branschbevakning, varför den reella tillväxten är 8 %). Tillväxten var 10,6 % för teknikkonsulter, 10,5 % för industrikonsulter, 4,5 % för arkitekter och hela 25 % för de test-, inspektions- och certifieringsbolag som finns med i underlaget. Branschen påverkar investeringar för 600 miljarder kronor, dvs drygt 10 % av BNP.

Utvecklingen för Innovationsföretagens medlemmar fortsätter att vara stark. Behovet av planering, design och innovativa lösningar är större än någonsin. Även om konjunkturen mattas av något står våra företag för ett kunnande som bara kommer att öka i betydelse för både industri, byggande och samhällsutveckling, säger Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

I takt med en avmattande orderingång har även rekryteringsbehovet minskat något, även om det är fortsatt stort. 57 % av företagen behöver rekrytera medan 7 % behöver dra ned på sin personalstyrka. Tidigare har 75–80 % av företagen behövt anställa. En strukturell brist på kompetens gör att många vakanser inte fylls och företagen rekryterar från varandra. Totalt saknas 5 500 personer i branschen enligt siffror från juni. I juni 2017 saknades 7 000 personer. Personalomsättningen var 16,9 % under 2018, vilket var en minskning från de 18 % som noterades 2017. Lönekostnadsökningarna bromsade in under 2018. De ökade med 3,6 %. Tidigare har de ökat med 4–5 % under flera år.

Lägre beläggningsgrader i kombination med prisnivåer som planar ut ger minskande lönsamhetsnivåer. Lönekostnaderna ökar alltid, så vikande debiterings- och prisnivåer får snabbt genomslag på lönsamheten. Lönsamheten som började avta något i under 2017 har nu minskat ytterligare. Vinstmarginalen, mätt som resultat efter finansiella poster, var 6,9 % 2018 mot 7,1 % året innan. Rörelsemarginalen var 7,1 %, mot 7,4 % 2017.

– Att lönsamheten försvagades under 2018 var väntat med tanke på det avmattade orderläget. Det minskade rekryteringsbehovet påverkade sannolikt att löneökningarna var lägre än tidigare år. Vilket i sin tur medförde att lönsamheten inte försvagades mer. Nu tror vi att marknaden stabiliserar sig under 2020–21. Det medför troligen att rekryteringsbehoven ökar igen. Priserna lär inte öka i takt med lönerna. Debiteringsgraden kan öka en aning. Lönsamheten lär därför stabilisera sig på nuvarande nivåer eller något lägre under de kommande två åren,
säger David Cramér, analyschef på Innovationsföretagen.

Nyckeltal för branschen i Sverige 2018 (siffror från 2017 inom parentes):
• Omsättning: 94,5 miljarder SEK (86 miljarder)
• Omsättningstillväxt: 8 % (8 %)
• Sysselsättning 72 700 medarbetare (66 200)
• Personaltillväxt 7 % (5 %)
• Antal företag: 11 200 varav 9 654 är 0-2 mansföretag (12 000/10 090)
• Genomsnittlig vinstmarginal: 6,9 % (7,1 %)
• Personalomsättning: 17 % (18%)
• Lönekostnadsökning: 3,6 % (4-5 %)

Beställ tryckt version av Branschrapporten eller ladda hem pdfen på länken nedan.

Branschöversikten 2019