Hoppa till innehåll

I december lanserade vi Branschöversikten, vår årliga kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick. Här finns också intervjuer med företrädare för de olika branscherna. Möt Per-Henrik Johansson, vd för Liljewall Arkitekter.

Hur ser du på arkitektmarknaden framöver?

Fortsätter avmattningen eller har den stannat av? Jag ser försiktigt positivt på arkitektmarknaden den närmaste tiden framöver. Det skiljer sig något mellan våra marknadsområden och kontor men den samlade bilden är bra. Den inbromsning som vi kände av efter sommaren 2018 har inte fortsatt utan läget har förbättrats och stabiliserats. Man får inte glömma att vi då gick från ett extremt högt läge till ett numera ”normalt” sådant. Inbromsningen märktes framför allt i Stockholmsområdet. Liljewall har en bred bas av uppdrag och kunder vilket är en styrka då våra marknadsområden rör sig olika i konjunkturen. Det som nu ökar för vår del är uppdrag inom vårdanläggningar, utbildningslokaler och idrottsanläggningar. Mycket av det som byggdes på 60- och 70-talet behöver nu renoveras eller byggas nytt. Vi hade räknat med en nedgång på bostäder men det har inte skett ännu. Det vi däremot ser är att vi gör färre bostadsrätter och mer hyresrätter och särskilda boenden, som äldreboende, BmSS med flera.

Vad ser ni för trender och utmaningar på marknaden?

Digitalisering är något som vi jobbat med under många år men det känns nu att det steppar upp och händer mycket. Det är något som påverkar såväl våra kunder som hur vi själva bedriver vårt arbete. Mycket handlar om att effektivisera processer men vi ser även möjlighet till nya tjänster och affärsmöjligheter. Klimatutmaningen är en annan del som påverkar vårt arbete och kommer att påverka oss ännu mer de närmaste åren. Hållbarhetsfrågorna har varit på vår agenda sedan lång tid tillbaka men det akuta läget kring klimatet kommer att få en överordnad betydelse för vårt arbete. Vi befinner oss just nu i ett flertal projekt där vi arbetar med dessa frågor. Inför vad som händer i vår omvärld med handelskrig, Brexit och twittrande presidenter känner vi samma osäkerhet som alla andra. Med en bransch i förändring känns det viktigare än någonsin att ha en tydlig strategi när det kommer till storlek, erbjudande, kompetenser, osv.

Vad tänker ni kring detta och vad är er strategi?

Liljewall är ett arkitektföretag och arkitektur, i vid bemärkelse, är vår kärnverksamhet. Våra marknadsområden, specialkompetenser och stödfunktioner tar sin utgångspunkt från detta ställningstagande. Det finns inget självändamål i att vara ett stort kontor. Det som däremot kan driva på denna utveckling är det krävande kompetens- och utvecklingsarbete som behövs. Det kräver resurser vilket underlättar om man är ett större företag. Kompetensutveckling är en nyckelfaktor för att stå sig i konkurrens och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ser en styrka i att hålla en bred bas av verksamhetsområden. Det tillsammans med en bred kundbas och ramavtal ger oss stabilitet över tid. Det är samtidigt en utmaning och ett krav att hålla hög kompetens inom de områden som vi verkar. Vi samarbetar med andra företag och det vi inte har ”in house” försöker vi aktivt komplettera med i nätverk. I och med att kraven på specialisering ökar ser vi att nätverkande och samarbeten kommer att öka.

Bostadssektorn har bromsat in trots bostadsbrist. Vad behövs för att marknaden ska komma igång igen? Hur bygger man billigare bostäder?

Det finns inget enkelt svar på frågan hur man kommer tillrätta med bostadsbristen och hur man kan bygga bostäder till en rimlig kostnad. Det är en fråga som inte kan hanteras av byggsektorn ensamt utan delar av det är resultatet av politiska beslut som lett till ökande inkomstklyftor, vilket i sin tur inneburit att många inte har råd med de bostäder som produceras idag. För att nå den ekonomiskt svagaste gruppen tror jag att man måste acceptera någon form av socialt byggande. Våra skatteregler behöver ses över för att få en större rörelse på den befintliga bostadsmarknaden och undvika den inlåsningseffekt som vi har idag. Tröskeln för att ta sig in på bostadsmarknaden har blivit för hög, något som främst drabbar de yngre. Amorteringskrav med mera stänger ute de unga från bostadsmarknaden. Här behövs fler alternativ; som subventionerat bosparande och delade hyreskontrakt. där kompisar delar lägenhet. Vi behöver även öka utbudet av delat boende med samutnyttjande av ytor, gemensamhetsboende, kollektivboende för att få ner kostnaden för den enskilde. Jag tror även att vi behöver acceptera ett ökat modulbyggande och än mer industrialiserad produktion. Utmaningen ligger i att göra det på ett sätt som inte gör avkall på kravet om god gestaltning och anpassningsmöjlighet till den unika platsen. Vi behöver även se över reglerna för byggandet. Det finns idag alltför många särkrav i olika kommuner vilket i sig är kostnadsdrivande. Kommunerna kan bidra genom att se till att ge ökat utrymme för mindre aktörer i markanvisningar, till exempel mindre byggföretag, byggemenskaper och bogemenskaper. Öka utbudet av byggbar mark, fler detaljplaner med kortare handläggningstider – mer byggbar mark sänker markpriserna, korta tiderna för planprocessen till exempel genom byggaktörsdrivna detaljplaner, med mera.

Hur ser ni på och hur driver ni innovation hos er?

Vi ser innovation och kunskapsutveckling som en naturlig del av vår verksamhet. Delar av det driver vi tillsammans med våra kunder och i våra projekt. Vi sätter även av medel för att kunna utveckla idéer och möjliga produkter, dels genom vår forskningsstiftelse dels i interna utvecklingsprojekt. Många av dessa idéer kommer från engagerade medarbetare vilket är viktigt att ta hand om. Det, tillsammans med strategiska beslut, är grunden för vårt innovationsarbete.

Employer branding blir allt viktigare i kampen om talangerna. Hur fungerar den unga generationen och hur jobbar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Vi är mycket nöjda med de yngre arkitekter och byggingenjörer som vi rekryterar. Vi har ett stort söktryck till oss av spontanansökningar. Ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare börjar redan under studietiden. Vi är engagerade på våra olika högskolor som lärare, kritiker, handledare, kursansvarig, med mera. Vi erbjuder löpande arkitekt-praktikplatser, som väldigt många söker sig till. Som nyexaminerade får man snabba möjligheter till att ta ansvar och ingår i grupper för spännande större projekt direkt. Vi har en stor bredd av sociala och friskvårdskopplade aktiviteter och lägger tid till att vårda vår företagskultur. Vi är medarbetarägda vilket många också finner attraktivt.

Hur kan arkitekterna bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle?

Arkitekterna har en stor möjlighet att påverka för att bygga ett mer hållbart samhälle. Vi kommer ofta in tidigt i processen när förutsättningarna formas. Även om vi inte kan göra mer än vad våra beställare accepterar så har vi möjlighet att med kunskap lyfta fram och väga olika alternativ. Arkitekter har även kunskap om och möjlighet att visualisera hur trivsamma byggnader och platser skapas. Vi har verktygen för att göra analyser ur ett bredare perspektiv. När hållbarhet finns med som en parameter tidigt i tanken blir det mycket enklare att jobba med, det som generellt värderas högt av miljöcertifieringssystem, exempelvis energiförbrukning, klimatsmarta material och dagsljus. Attraktiva områden, där människor vill vistas, får fler att söka sig dit. Fler besökare främjar såväl trygghet generellt – det finns människor i rörelse – som möjligheten att driva verksamheter, exempelvis butiker och kaféer på platsen. Trygga områden är värdebeständiga över tid, vilket gör människor villiga att investera och verka där.