Hoppa till innehåll

Ökade satsningar på forskning och utveckling är centralt för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Här spelar de kunskapsintensiva tjänsteföretagens forsknings och utvecklingsarbete en helt avgörande roll. Avdraget för forskning och utveckling, FoU-avdraget, infördes för att öka forskningsinvesteringarna och har varit ett viktigt steg i rätt riktning.  Men systemet fungerar inte optimalt, regelverket är svårtillämpbart och beviskraven alltför höga.

I en analys gjord av Svenskt Näringsliv framkommer att skatteincitamentet för forskning och utveckling (FoU) i socialavgiftslagen (SAL) träffar betydligt snävare än vad som var syftet. Det här får även stöd från skatteverket. Svenskt Näringsliv har i dag hemställt regeringen om behovet av en omgående översyn av regelverket där man särskilt bör se över definitionen av begreppet utveckling, kravet på kopplingen mellan den underliggande forskningen och utvecklingsarbetet samt om det inte är mer lämpligt att FoU-avdraget administreras i särskild ordning av personer med en annan kompetensprofil än den som finns hos Skatteverket.

Innovationsföretagen har längre arbetat för att främja ett bättre forsknings- och innovationsklimat i Sverige. Om inte regeringen ser över incitamenten för forskning och utveckling riskerar Sverige att förlora viktiga investeringar till konkurrerande länder.

Tara Muinafshar, skattejurist Svenskt Näringsliv, skriver mer om Svenskt Näringsliv hemställan här.