Hoppa till innehåll
Foto Maria Månsson
Foto Maria Månsson

Swecos tjänst minskar klimatpåverkan och kostnader i byggprojekt redan i tidigt skede

Fram till 2030 behöver Sverige minst halvera klimatutsläppen. Det innebär en årlig minskning med cirka 16,5 procent från 2020 års utsläppsnivå. Materialet i dagens energieffektiva hus utgör cirka 50 procent av byggnadens klimatutsläpp, räknat på livstid 60 år. För att göra skillnad behöver vi redan i ett tidigt designskede uppskatta klimatutsläppen från olika materialval och redovisa kostnaden i valutan koldioxidekvivalenter (CO2e). Samtidigt vill vi också veta vad inköps- och byggkostnaden blir för olika material och konstruktionstyper. Genom Swecos tjänst C3 Carbon Cost Compass är det möjligt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt visa både koldioxidutsläppen och kostnaden i kronor direkt i tidiga skeden.

Med tjänsten C3 Carbon Cost Compass kan Sweco laborera med olika materialval för stomme, fasad, tak och grund och se vad olika alternativ kostar både i kronor och i CO2e. Med denna fakta kan de sedan föra en informerad dialog med sina kunder.  Tjänsten C3 Carbon Cost Compass innebär att de kan känna trygghet i att de tar informerade beslut kring byggnaders materialval redan i tidiga skeden. C3 Carbon Cost Compass har samma avgränsning som Boverket har för klimatdeklarationer.

C3 Carbon Cost Compass används i tidiga designskeden vid utvecklingen av nya byggnader. Exempelvis har Sweco arbetat med flerbostadshus, ett i västra Sverige och ett i norra. Där har båda bostadsutvecklarna satt höga hållbarhetsmål med nedbrutna projektmål för sin verksamhet. Det fanns från början en ambition att bygga i trä, men innan beslut skulle tas vill man veta vad kostnaden blev för att minska klimatutsläppen från material under byggfasen. Med C3 Carbon Cost Compass kunde olika designval och gestaltning jämföras för byggdelars varierande material- och konstruktionslösningar. I tydliga stapeldiagram kan Sweco tillsammans med kunden laborera i verktyget och få direkt feedback kring kg CO2e/m2 och kr/m2, samt total kostnad i kr och CO2 och på så vis hitta bästa förslag för kostnadsnyttan.

Med Carbon Cost Compass kan Sweco:

  • Se koldioxidpåverkan för olika materialval
  • Se hur kostnaderna ökar eller minskar
  • Jämföra olika analyser i samma modell

Innovation för klimatet

Vi behöver tillsammans visa på goda exempel som tydliggör hur vi styr mot den gröna omställningen och möjliggöra innovation för klimatet. Men det finns också utmaningar som kan skapa osäkerhet som till exempel ökad komplexitet, målkonflikter, hinder i lagstiftning, olika tolkningar och nya krav och mål som kräver nya arbetssätt och upphandlingskrav. Via Innovationsföretagen bidrar Sweco dels i rollen som Ordförande i Hållbarhetsrådet dels med en plats i styrelsen.