Hoppa till innehåll

Swecos transformation av befintlig byggd miljö – innovativ uppskattning av befintliga värden

Genom att transformera redan befintliga hus skapar Sweco värdeskapande design och ökar på så vis värdet på fastigheten. Hotel Blique by Nobis i Stockholm, en tidigare magasinsbyggnad från 30-talet med takhöjder på 2.28, visar hur Sweco kunde undvika utsläpp på över 3 600 000 kg koldioxidekvivalenter (CO2e), samt undvika avfall med en deponikostnad på 700kr/m2. I stället för att riva stora delar av ett icke fungerande kontorshus och magasinsbyggnad, omvandlades byggnaderna till ett toppmodernt hotell.

Materialets klimatutsläpp kan utgöra mer än 50 procent av en byggnads utsläpp räknat på cirka 60 år. Men hur synliggör vi materialets värde när vi saknar dokumentation? Det innovativa sättet Sweco utvecklat för att uppskatta befintliga värden är en ögonöppnare för hur man tänker ekonomiskt kring den redan byggda miljön. Det handlar om att med digital teknik uppskatta och synliggöra klimatinvesteringen som finns i befintliga material, samt uppskatta kostnaden för om man river och byter ut materialet. Dels undviker man kostnad för materialinköp men även värdeförstörelsen när man down-cyklar byggdelar till avfall.

Med innovativa arbetssätt, digitala verktyg och multidisciplinära team, uppskattar Sweco att de undvek kostnader på över 120 miljoner kr; 86 miljoner undviken materialinköp (materialpris 2019), 24 miljoner i klimatutsläpp (7kr/kg), och 10 miljoner i deponikostnad för undvikt avfall.

Vi kunde återbruka ett befintligt hus i hög utsträckning, bidra till reducering av klimatutsläpp och med god design bidra till en attraktivare miljö.

Elise Grosse, Sweco

Om Hotel Blique by Nobis:

Kontorshuset från 1930-tal i kvarteret Blästern i centrala Stockholm, som tidigare använts som huvudkontor för svenska Philips radio – och beslysningsverksamhet, har omvandlats till det moderna Hotel Blique by Nobis. I stället för att riva byggnaderna som ursprungligen formgavs av arkitekten Sigurd Lewerentz, föreslog ett multidiscplinärt team lett av Swecos arkitekter en utveckling och modernisering av de existerande byggnaderna – som då fick stå kvar. Resultatet gav bland annat ett besparat klimatutsläpp motsvarande flera tusentals ton koldioxidekvivalenter.

På uppdrag av Kungsleden har Swecos arkitekter ansvarat för ombyggnationen av kvarteret Blästern i Stockholm. Kvarteret är ursprungligen från 1930-talet då Sigurd Lewerentz ritade huvudkontoret för svenska Philips radio- och belysningsverksamhet och har sedan dess byggts på i olika etapper. En viktig del i det arkitektoniska konceptet har varit att förvalta och återskapa den gestaltning och anda Lewerentz avsåg med byggnaden, samtidigt som nya funktioner och moderna krav möts på ett effektivt sätt. Visionen har varit att öppna upp kvarteret och göra det publikt samt att skapa ett attraktivt och funktionellt hotell som fungerar över tid.

Hotel Blique by Nobis, har fått flera utmärkelser för innovativa designlösningar. Samtidigt som kvarteret har arkitektoniskt värde är renoveringen ett exempel på hur ett befintligt kvarter från 30-talet återanvänds för att minska klimatutsläpp.

– Vi kunde återbruka ett befintligt hus i hög utsträckning, bidra till reducering av klimatutsläpp och med god design bidra till en attraktivare miljö. Värdet av besparat inköp av material är väsentligt, samtidigt som vi gjorde klimatmässiga besparingar. Det är viktigt att tidigt bedöma en byggnads återbrukspotential, och det behövs digitala verktyg som kan räkna på olika scenarier. Med en smart 3D-modellering kan vi låta en dator räkna ut klimatmässiga besparingar i ett tidigt skede och på så sätt styra projektet rätt från början, säger Elise Grosse.

Hållbarhet har löpt som en röd tråd genom projektet. Fönster har bevarats och enbart glasen har bytts ut för bättre energiprestanda, materialval har skett utifrån miljökriterier och fastigheten är certifierad med LEED- guld. Glaspartier och räcken har inspirerats av de ursprungliga elementen och detaljer har omsorgsfullt utarbetats. Byggnadens historia och den nya förändringen tydliggörs genom att den råa betongen frilagts och sågytan från bjälklaget lämnats synlig i lobbyn. Därmed fungerar byggnadens stomme som ett energilager. På 1980-talet öppnades ett ljusschakt i magasinet, och även här har bjälklagskanter frilagts för att bli en del av designen och berätta om byggnadens historia.

Att bygga om ett hus från olika tidsepoker och som dessutom har förändrats under årens lopp är en komplicerad uppgift. För att resultatet skulle bli så bra som möjligt har arkitekterna varit lyhörda för att hitta och renodla fastighetens karaktär. Även ett nära samarbete mellan olika aktörer och verksamhetsområden har varit av stor vikt för projektet.

Förutom arkitekterna har flera av Swecos verksamhetsområden varit delaktiga i uppdraget såsom konstruktörer, byggnadsantikvarier och mätningsingenjörer. Exempelvis har mätningsingenjörerna verifierat och kompletterat befintligt ritningsunderlag genom noggranna inmätningar inuti och utanför kvarteret och försett projektet med rätt geografiskt underlag så att beslut fattas på rätt förutsättningar.

Innovation för klimatet

Vi behöver tillsammans visa på goda exempel som tydliggör hur vi styr mot den gröna omställningen och möjliggöra innovation för klimatet. Men det finns också utmaningar som kan skapa osäkerhet som till exempel ökad komplexitet, målkonflikter, hinder i lagstiftning, olika tolkningar och nya krav och mål som kräver nya arbetssätt och upphandlingskrav. Via Innovationsföretagen bidrar Sweco dels i rollen som Ordförande i Hållbarhetsrådet dels med en plats i styrelsen. På detta sätt kan vi dela med oss av insikter och kunskap, driva förändringsfrågor för branschen och visa på nya lösningar.