Hoppa till innehåll

Hur kan Innovations­företagen stötta ditt företag i AI-frågor?

Artificiell Intelligens (AI) påverkar redan de flesta samhällssektorer och allt tyder på att det kommer göra det i ännu större utsträckning i framtiden. Utvecklingen innebär stora möjligheter för innovationssektorn, men utmaningar finns också. Innovationsföretagen bevakar utvecklingen och stöttar medlemsföretagen i omställningen.

Svenska innovationsföretag vittnar om hur AI frigör tid och resurser för mer värdeskapande och kreativa uppgifter. Men också att användandet av AI för planering och idégenerering förutsätter ett djupt kunnande om vad som fungerar eller ens är tillåtet. AI kan i dagsläget ersätta varken arkitekten eller ingenjörskonsulten. Det framstår dock som något av en självklarhet att företag som använder sig av AI kommer att få ett övertag mot dem som inte gör det. Det är däremot svårare att förutspå hur branscher och gränser mellan branscher i förädlingskedjan kommer att förskjutas. Men även här kommer de företag som är bättre på att använda sig av tekniken att ha förutsättningar att göra anspråk på större delar av förädlingskedjan och dra om gränserna mellan beställare, byggherre, arkitekt, konstruktör, entreprenör och förvaltare.

Innovationsföretagens syn på AI-utvecklingen är i grunden positiv. Förbundet ser en stor potential till nyskapande idéer och där gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma flyttas framåt.  Men naturligtvis finns också utmaningar som måste hanteras.

Teknikutvecklingen och den ökande användningen av AI kommer att resa nya frågor om avtal, betalning, ansvar, upphovsrätt och etik. En nyckel till framgång blir förmågan att fatta de rätta strategiska besluten, utveckla tjänster och betalningsmodeller, samt ha tillgång till den kompetens som behövs för att hänga med i utvecklingen och tillämpa den nya tekniken. Innovationsföretagen arbetar för att ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med detta.

Omvärldsbevakning och handfasta tips
Innovationsföretagens ambition är att erbjuda stöd till en grundläggande förståelse för de lagar, regler och avtal som sätter ramarna för företagens beslutsfattande.

I Arbetsgivarguiden finns bland annat en checklista för arbetsgivare och HR som hjälper företag att hantera AI-tekniken med tips på policy och riktlinjer för användningen.

Genom Svenskt Näringsliv bevakar förbundet den juridiska utvecklingen med bäring på AI. Till exempel vad gäller immaterialrätt. Men också i arbetet för att kommande lagstiftning, som AI-akten, ska vara teknikneutral och proportionerlig samt inte detaljreglera och därmed hindra svenska innovationsföretags möjligheter att använda till exempel generativ AI på ett konkurrenskraftigt sätt. Genom de internationella branschorganisationerna FIDIC, EFCA och ACE driver Innovationsföretagen dessutom frågan om rätten till data i program som Autodesk, Bentley med flera. Innovationsföretagen erbjuder också utbildningar i våra standardavtal samt följer kontinuerligt AI-utvecklingens påverkan på samhällsbyggnadssektorn.

Genom Innovationsföretagens samarbete med bland annat IQ Samhällsbyggnad och initiativet AI-arena erbjuds företag, mot en kostnad, också en möjlighet till seminarier, work-shops och utbildningar med fokus på AI i samhällsbyggnadssektorn.

Innovationsföretagen undersöker även hur förbundet på bästa sätt ska kunna erbjuda medlemsföretagen en plattform för nätverkande och påverkan inom AI och angränsande ämnen.

Påverkansarbete
Innovationsföretagen bedriver ett påverkansarbete gentemot regering, riksdag och myndigheter och företräder innovationssektorns röst i Svenskt Näringsliv och Almega. Påverkansarbetet är ett av Innovationsföretagens viktigaste uppdrag och vi jobbar mot tre övergripande och långsiktiga mål som fokuserar på medlemmarnas behov, möjligheter och utmaningar. Dessa är; Öka Sveriges konkurrenskraft, Stärk kompetensförsörjningen och Snabba på klimatomställningen. AI kommer finnas integrerat i alla dessa olika påverkansområden.