Hoppa till innehåll

Uthyrningslagens 24-månadersregel

Utgångsläget är att innovationssektorns konsulter inte träffas av uthyrningslagen. När företag däremot hyr ut personal som bemanning kan reglerna bli aktuella, vilket kan förekomma i alla branscher.

Innovationssektorns konsulter är normalt sett inte anställda i syfte att hyras ut för att arbeta under kundföretagets ledning och kontroll. Uthyrningslagen blir bara tillämplig i de fall personal hyrs ut som bemanning. I sådana fall gäller uthyrningslagen från och med 1 oktober 2024.

För att lagen ska aktualiseras krävs att syftet med anställningen är att arbetstagaren ska hyras ut till kundföretag under kundföretagets kontroll och ledning. Syftet ska föreligga både vid anställningens ingående och vid den aktuella uthyrningen. Lagen träffar inte uppdragstagare eller egenföretagare.

I en bemanningssituation träffar regeln kundföretaget och den aktuella konsulten. Kundföretaget ansvarar för att regeln efterlevs. Regeln innebär att kundföretaget ska erbjuda antingen en tillsvidareanställning, eller betala två månadslöner, till bemanningspersonal som varit placerad på en driftsenhet sammanlagt 24 månader (under en 36-månadersperiod). Placeringstid i bemanningsuppdrag räknas från 1 oktober 2022 och erbjudandet ska lämnas inom en månad efter att 24-månadersgränsen uppnåtts.

Om arbetstagaren tackar nej till ett anställningserbjudande, alternativt får ersättning, kan arbetstagaren vara kvar i uppdrag hos kundföretaget på obegränsad tid. Om arbetstagaren tackar ja till anställningserbjudande kommer anställningen hos uthyrande företag avslutas utan åtgärd. Arbetstagaren får inte ta med sig sin anställningstid och hamnar sist i turordningen hos kundföretaget.

Det är inte fråga om bemanning när det handlar om självständiga konsultuppdrag, specialistkompetens utanför kundföretagets eget kompetensområde, eller när konsultföretagets samlade kompetens behövs för att genomföra uppdraget. Bedömningen ska göras från fall till fall och det är flera omständigheter, bl.a. anställningsavtal och affärsavtal, som påverkar bedömningen.

Om det finns oklarheter kring vad som gäller är det viktigt att kundföretag och bemanningsföretag har en dialog med varandra, och med sina medarbetare.

Våra medlemmar hittar fördjupad information och Frågor & Svar i Arbetsgivarguiden (kräver inloggning).

Vägledning steg för steg och informationsfolder

Våra medlemsföretag i media

”Slå inte sönder förutsättningarna för svensk forskning och utveckling”, läs debattartikeln i di.se.

Standardavtal för konsultuppdrag inom industrin

Innovationsföretagen erbjuder standardavtal särskilt anpassade för konsultuppdrag inom industrin. Standardavtalen reglerar vanligt förekommande frågor och finns både på svenska och engelska. Ladda ner dessa kostnadsfritt. Läs mer

För frågor kring affärsavtal och Innovationsföretagens standardavtal kontakta Carl Fläring.