Ds 2020:4 – Klimatdeklarationer för byggnader

Innovationsföretagen stöder införandet av klimatdeklarationer för byggnader. Deklarationen kommer utgöra en tydlig information till köpare och brukare av byggnader. På sikt kan det utgöra ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar i metoder, processer och material inom byggandet.

Men detta är inte självklart. Det är viktigt att systemet med klimatdeklarationer redan vid införandet upprätthåller rimlig kvalitet, är förutsägbart och rättssäkert. I förlängningen kommer klimatdeklarationen utgöra ett incitament som påverkar byggandet och därmed stora fastighetsvärden. Dessutom är det rimligt att tro att det kan nyttjas till att skapa ytterligare incitament för ökat klimatarbete genom att införa riktvärden och ekonomiska styrmedel.

Läs hela remissvaret här

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

6 maj 2020


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se