Hoppa till innehåll

Redan tidigare har Innovationsföretagen riktat kritik till regeringen kring prioriteringar i klimatarbetet och avsaknaden av konkreta åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan här och nu. Kritik finns även kring förutsättningar för näringslivet att driva förändring och avsaknaden av tydliga styrmedel och incitament. Detta är en uppfattning som vi delar med stora delar av näringslivet.

– Regeringen måste premiera utveckling som bidrar till minskad resursanvändning och minskade klimatutsläpp. Den innebär en genomgripande omställning av hela samhället. Klimatutmaningen handlar också om effektiv energianvändning och hållbara investeringar i samhällsbyggnad, säger Anders Persson chef för strategisk utveckling och internationella frågor.

Huvudbudskapen vid mötet från Innovationsföretagens sida var avsaknaden av helhetsgrepp, att inte frågan om klimatanpassningar angrips på ett konkret sätt samt att drivkrafter för omställning till ett resurseffektivt och cirkulärt näringsliv saknas. Här kan den kunskapsintensiva tjänstesektorn och innovationssektorn bidra med kunskap och lösningar. Men regeringen måste undanröja hinder, bidra med styrmedel och driva en politik som premierar åtgärder både på kort och lång sikt. Framför allt i instruktioner till sina myndigheter och när det gäller det offentligas roll.

Specifikt betonade Innovationsföretagen följande punkter:

  • Krav på att all offentlig upphandling ska styra mot klimat- och hållbarhetsmålen. Det är orimligt att stat, regioner och kommuner motverkar klimatpolitiken genom undermålig upphandling.
  • Prioriterad energieffektivisering. Energiproduktionen är bara ena sidan av myntet och effektivare användning är det som ger snabbast resultat.
  • Ekonomiska styrmedel, regelverk och upphandling som styr från linjärt till cirkulärt. Svaret är inte alltid att bygga nytt med nytt material. Mer kan byggas om, återvinnas och stöpas om.

    – Genom rätt incitament och fokus i klimatpolitiken skapas möjligheter för företagen att investera i avgörande kunskap, forskning och innovation. Den politik som drivs nu riskerar att leda till ökade utsläpp och minskade investeringar i näringslivet. Även om regeringen i handlingsplanen lyfter offentliga aktörers viktiga roll i klimatomställningen så saknas helt konkreta åtgärdsförslag som bidrar till detta säger Anders Persson.