Hoppa till innehåll

Snabbare betalningar (SOU 2012:11)

Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd antog den 16 februari 2011 ett EU-direktiv (2011/7/EU) med syfte att bekämpa sena betalningar vid handelstransaktioner. Direktivet innehåller bestämmelser om bland annat betalningsfrister, dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader.

Regeringen tillsatte våren 2011 en utredning för att ta fram förslag på hur direktivet bör införlivas i svensk rätt. I april 2012 kom betänkandet ”Snabbare betalningar” SOU (2012:11). Utredningen bekräftar de långa betalningstidernas negativa effekter.

STD-företagen föreslår en starkare reglering vid införande i svensk rätt än det minimikrav som EU-direktivet ställer. Skälet till detta är att en minimireglering i Sverige inte skulle uppfylla EU-direktivets syfte, dvs att uppnå kortare betalningstider.

Sammanfattning

  • STD-företagen är positivt inställt till EU-direktivet och dess införlivande i svensk rätt. Det ger en tydlig signal till marknadens aktörer att långa betalningstider inte är acceptabla.
  • Föreslagen reglering av betalningstidens längd är inte tillräcklig eftersom den, i näringsidkarförhållanden, inte i tillräckligt hög grad skyddar en svagare part mot en starkare, som pressar fram långa betalningstider.
  • Betalningstiden bör begränsas till 30 dagar för såväl offentlig som privat sektor utom i undantagsfall.

STD-företagen har lämnat remissvar över delbetänkandet till Justitiedepartementet. Läs remissyttrandet

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast

SOU 2012:11

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer