Fortsatt avmattning för bygg och industri

Trots att vissa prognosmakare nu hävdar att vinden vänt och konjunkturen blir bättre finns det inga belägg för detta. Varken vad gäller arkitekt- och teknikkonsultbranschen eller tjänstesektorn som helhet. STD-företagen och Almega har släppt varsin rapport i dagarna, där kontentan är att avmattningen fortsätter. En konjunkturvändning kan kanske komma senare i höst. Nedan sammanfattas Investeringssignalens slutsatser.

Lågkonjunkturen i svensk ekonomi bidrar till en negativ utveckling för byggindustrin i år. Bostadsinvesteringarna minskar i år på grund av förra årets låga nyproduktionstakt men de väntas öka igen nästa år. I omvänd riktning går lokalinvesteringarna. Efter att uppdrag avseende andra lokaler ökat i några år bromsas utvecklingen upp i år och övergår i en avtagande investeringstakt nästa år.

Infrastruktur- och anläggningsuppdragen har en fortsatt positiv utveckling, framförallt mot offentliga beställare. Däremot minskar uppdragen inom kraft- och energisektorn. Investeringarna i byggsektorn ökade under 2012, preliminärt med omkring 3 %. Prognoserna säger att de bromsas upp och minskar med någon procent under 2013 för att plana ut igen och kanske öka svagt under 2014. Även industrins investeringar i maskiner, lokaler och utrustning ökade under 2012. Totalt ökade de med ca 11 %. I år kommer de att minska, med uppåt 4-5 %.

Prispressen har tilltagit i samtliga delsektorer, men framförallt mot offentliga beställare. Debiteringsgraderna sjunker sedan i höstas och fortsätter troligtvis så under våren. I kombination med avtagande orderingång och mindre orderstockar kommer lönsamheten att försämras under 2013. Undersökningen visar att lönsamheten började försämras redan tredje tertialet 2012. En annan faktor som tyder på en bransch i avmattning och ökad osäkerhet är rekryteringsbehovet. Signalerna där är tydliga, rekryteringsbehovet är lägre än på något år.

Sammantaget är signalerna i denna marknadsundersökning bland STD-företagens medlemmar att avmattningen fortsätter, orderläget är svagare, prispressen tilltar och lönsamheten försämras. Det finns dock signaler som tyder på att en vändning kan komma redan under 2014, även om det inte väntas bli någon drastisk förändring.

Läs hela rapporten här.