Krav på stor­företagen att rapportera om betaltider

Svenska Teknik&Designföretagen har  svarat på  näringsdepartementet remiss angående den promemoria som departementet tagit fram kring införande av en rapporteringsskyldighet kring betaltider. Åtgärden är ett resultat av det långsiktiga påverkansarbete som Svenska Teknik&Designföretagen bedriver med syfte  att försöka få bukt med den allt sämre betalmoral som utvecklats bland större beställare.

 

Sena betalningar och långa betaltider är ett allvarligt och växande problem för Sveriges företag. Betaltider för fakturor mellan företag i Sverige ökar, till skillnad från majoriteten av våra konkurrentländer inom EU. Vi välkomnar därför regeringens förslag på rapporteringskrav för storföretagen om betaltiderna.

 

Svenska Teknik&Designföretagen har redan  lyckats få till skärpningar vad gäller offentliga beställares möjligheter att använda betaltider längre än 30 dagar. Detta är idag inte tillåtet.

Vi har även försäkrat oss om att lagen anger max 30 dagar som grund. Dock har det funnits en möjlighet att avtala längre betaltider om leverantören uttryckligen godkänner detta. Det är denna lucka i lagen som under lång tid har missbrukats av kundföretag i dominerande ställning.

 

Att få igenom en helt tvingande lag även för det privata näringslivet har mött motstånd från storföretag och deras branschrepresentanter. Regeringen har inte heller lyckats arbeta fram en striktare lagstiftning som tillåter vissa undantag om synnerliga skäl föreligger. Det som nu ligger på bordet är ett förslag på lagstiftning som ålägger större företag att redovisa de betaltider man tillämpar. Storföretagen vill givetvis begränsa redovisningen för att slippa visa upp att man bidrar till orimligt långa betaltider. Man vill även undvika att redovisa betaltider för alla företag med tolkningen att detta bara handlar om de minsta företagen. Det förekommer även allt oftare att leverantörer får betala för att få sina pengar snabbare och andra typer av finansieringslösningar och kringgående för att tjäna pengar på leverantörernas kapital och likviditet.

 

Svenska Teknik&Designföretagen arbetar för att främja en effektiv och konkurrenskraftig marknad, där alla företag kan utvecklas på egna meriter och där alla företag kan klara av sin egen finansiering.

 

Vi tror att den transparens som skapas med en redovisningsplikt ska kunna bidra till att ”värstingar” hängs ut och att storföretagen över tiden kan konkurrera med att vara goda betalare. Och att detta ska bidra till att stävja detta missbruk.  Vi är fullt medvetna om att redovisningsplikten även kommer gälla företag som inte på något sätt missbrukar sin ställning och kanske även är bland de drabbade. Det är olyckligt, men de negativa effekterna av orimligt långa betaltider slår så pass hårt mot branschen att någon åtgärd är nödvändig. Därför tar vi ställning för att en redovisningsplikt bland storföretag införs. Det handlar i praktiken om knappt tusen företag eller under en procentav alla företag i Sverige.

 

Vi föreslår även ett antal justeringar i det förslag som regeringen lagt fram. Och vi bedömer att regeringen kommer lyssna på detta och göra kompletteringar i enlighet med våra förslag. Det finns ett mycket stort stöd i näringslivet kring dessa kompletteringar. De enda som till viss del motsätter en redovisningsplikt är i princip de som företräder dem som fortsatt vill ha möjlighet att missbruka sin dominerande ställning. Och kanske några som faktiskt inte har satt sig in i hela frågan kring effektiva betalflöden, EU-direktiv, lagstiftning och avtalsfrihet.

 

Läs vårt remissvar här

 

Parallellt med detta pågår andra aktiviteter för att främja arbetet med att korta ner betaltiderna i näringslivet. I en samverkan med flera organisationer så har vi bildat en förening för effektiva betalflöden i näringslivet. Föreningen kommer att ha en hemsida och sprida kunskap och information. I mitten på juni kommer föreningen att tillsammans med näringsministern lansera den första betalkoden som storföretagen tagit fram. En kod som främst berör mindre företag under 250 medarbetare. Men framförallt ska Svenska Teknik&Designföretagen bidra till och verka för ett modernt och konkurrenskraftigt näringsliv som bygger på ömsesidigt förtroende. Ett näringsliv där effektiva transaktioner, väl fungerande ramvillkor och hållbara relationer mellan företag bygger vår konkurrenskraft.

 

Anders Persson

Näringspolitisk chef