Hoppa till innehåll
Långa betalningstider inom näringslivet leder till försämrad likviditet för leverantörerna, vilket i sin tur ger dem sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter. De negativa effekterna slår hårt mot köpare och säljare både på lång och kort sikt. Problemet påverkar särskilt mindre företag som är i behov av god likviditet för att kunna utvecklas och växa.

Innovationsföretagen har under lång tid arbetat med att på olika sätt vända trenden kring allt längre betaltider mellan företag. Både genom stärkt lagstiftning och frivilliga initiativ. Under 2018 enades ett antal storföretag om att verka för kortare betaltider i näringslivet. Främst med inriktning mot små och medelstora företag. Skälet var bl.a. att man ansåg att en tvingande lagstiftning skulle vara allt för inskränkande när det gäller avtalsfriheten. Man ville i klartext hitta ett motiv för regeringen att inte gå vidare med ett krav på tvingande lagstiftning om max 30 dagars betaltid.

Storföretagen enades om att arbeta fram och över tid utveckla en etisk kod som motverkar allt längre betaltider. Information om kodens innehåll och förvaltning finns här www.betaltider.se. Samtidigt åtog sig regeringen som en del i denna uppgörelse att skapa förutsättningar för att kontinuerligt kunna följa upp utvecklingen av betaltider i näringslivet. Regeringen nu landat i ett förslag på hur detta ska ske. Innovationsföretagen ställer sig mycket positivt till förslaget då det synliggör vilka effekter den frivilliga etiska koden får och om ytterligare åtgärder krävs.

Den utredning som nu genomförts av bolagsverket och tillväxtverket visar tydligt på de positiva effekter som kortare betaltider får. En effektivisering av betalflöden i affärstransaktioner mellan företag har stora samhällsekonomiska vinster och stärker företagens konkurrenskraft.

Rapport betalningstider

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 28 juni 2019. Svaren ska lämnas per e-post i word- och pdf format. Ange diarienummer N2019/01251/KSR och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Avsnitt 3.1 och 3.2 innehåller författningsförslag.